Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) so sídlom v Paríži bol vytvorený v roku 2010 s cieľom zachovávať stabilitu európskych finančných trhov a riešiť nedostatky európskeho finančného dohľadu.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) so sídlom v Paríži bol vytvorený v roku 2010 s cieľom zachovávať stabilitu európskych finančných trhov a riešiť nedostatky európskeho finančného dohľadu.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zriaďuje sa ním ESMA, európsky orgán na posilnenie koordinácie medzi vnútroštátnymi regulátormi finančných trhov a na zabezpečenie jednotného uplatňovania finančných právnych predpisov EÚ v krajinách EÚ.

HLAVNÉ BODY

Jednotné uplatňovanie právnych predpisov

ESMA zostavuje regulačné a technické normy na základe finančných právnych predpisov EÚ. Takisto má právomoc vydávať usmernenia a odporúčania v oblasti vykonávania európskeho práva.

Ochrana spotrebiteľov a finančné aktivity

ESMA propaguje transparentnosť, jednoduchosť a spravodlivosť na trhoch s cieľom ochraňovať spotrebiteľov finančných produktov. V rámci svojich úloh monitoruje finančné aktivity a analyzuje spotrebiteľské trendy. Za určitých prísnych podmienok môže dočasne zakázať alebo obmedziť finančné aktivity, ktoré ohrozujú stabilitu trhov.

Porušenie práva

ESMA môže vyšetrovať porušenie práva vnútroštátnym orgánom. K porušeniu dochádza vtedy, keď orgán nezabezpečí, aby účastník finančného trhu dodržiaval európske právo.

Do dvoch mesiacov môže ESMA vydať odporúčanie, v ktorom bude od vnútroštátneho orgánu žiadať, aby prijal nutné opatrenia na dosiahnutie súladu s európskym právom. Európska komisia môže potom vydať formálne stanovisko. Ak vnútroštátny orgán aj naďalej porušuje právo, ESMA môže priamo adresovať rozhodnutie účastníkovi finančného trhu za určitých prísnych podmienok. Toto rozhodnutie má prednosť pred predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré prijal vnútroštátny orgán.

Európsky finančný dohľad

ESMA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu vytvoreného v roku 2010, ktorý zahŕňa tri ďalšie orgány dohľadu:

Európsky orgán pre bankovníctvo so sídlom v Londýne;

Európsky výbor pre systémové riziká so sídlom vo Frankfurte.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1095/2010

16. decembra 2010

-

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84 - 119.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/61/EÚ

21. júla 2011

22. júla 2013

Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1 - 73

Smernica 2014/51/EÚ

23. mája 2014

31. marca 2015

Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 1 - 61

Nariadenie (EÚ) č. 258/2014

9. apríla 2014

-

Ú. v. EÚ L 105, 8.4.2014, s. 1 - 8

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162 - 164).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1 - 73).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenia (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 1 - 61).

Posledná aktualizácia: 16.04.2015

Top