Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Finančná kríza v roku 2008 odhalila nedostatky finančného dohľadu Európskej únie (EÚ). V roku 2010 bol vytvorený Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) so sídlom vo Frankfurte s cieľom predchádzať rizikám narušenia stability v sektore poisťovníctva.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES.

SÚHRN

Finančná kríza v roku 2008 odhalila nedostatky finančného dohľadu Európskej únie (EÚ). V roku 2010 bol vytvorený Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) so sídlom vo Frankfurte s cieľom predchádzať rizikám narušenia stability v sektore poisťovníctva.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zriaďuje sa v ňom EIOPA, orgán EÚ na podporu koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi a na zabezpečovanie jednotného uplatňovania právnych predpisov EÚ v sektore poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov v krajinách EÚ.

HLAVNÉ BODY

Jednotné uplatňovanie právnych predpisov

EIOPA zostavuje regulačné a technické normy, ktoré sú pripojené k právnym predpisom prijatým Radou a Európskym parlamentom a vzťahujú sa na poisťovacie spoločnosti, finančné konglomeráty (veľké finančné spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých finančných sektoroch), sprostredkovateľov dôchodkového poistenia zamestnancov a poistenia (podniky, ktoré predávajú zmluvy o dôchodkovom poistení a klasickom poistení). Takisto má právomoc vydávať usmernenia a odporúčania v oblasti vykonávania európskeho práva.

Trhové trendy

Úlohou EIOPA je zabezpečiť stabilitu poistného trhu a ochranu poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a ostatných oprávnených osôb. Monitoruje napríklad spotrebiteľské trendy a posudzuje možné rizika a slabé miesta na trhoch. Za určitých prísnych podmienok môže dočasne zakázať alebo obmedziť finančné aktivity, ktoré ohrozujú stabilitu finančného systému.

Porušenie práva

EIOPA má právomoc vyšetrovať porušenie práva vnútroštátnym orgánom. K porušeniu dochádza vtedy, keď orgán nezabezpečí, aby finančná inštitúcia dodržiavala európske právo.

Do dvoch mesiacov môže EIOPA vydať odporúčanie pre vnútroštátny orgán. Následne môže Európska komisia vydať formálne stanovisko, v ktorom bude od vnútroštátneho orgánu žiadať, aby prijal nutné opatrenia na dosiahnutie súladu s právom. Ak vnútroštátny orgán aj naďalej porušuje právo, EIOPA môže priamo adresovať rozhodnutie finančnej inštitúcii za určitých prísnych podmienok. Toto rozhodnutie má prednosť pred predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré prijal vnútroštátny orgán.

Európsky finančný dohľad

EIOPA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu vytvoreného v roku 2010, ktorý zahŕňa tri ďalšie orgány dohľadu:

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite EIOPA.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1094/2010

16. decembra 2010

-

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48 - 83

Korigendum

-

-

Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2014, s. 23 - 23

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/51/EÚ

23. mája 2014

31. marca 2015

Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 1 - 61

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162 - 164).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161).

Rozhodnutie Komisie 2004/9/ES z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 34 - 35).

Posledná aktualizácia 16.04.2015

Top