Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Finančná kríza v roku 2008 odhalila nedostatky európskeho finančného dohľadu. V roku 2010 bol vytvorený Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) so sídlom v Londýne s cieľom zaručiť stabilitu a odolnosť európskeho bankového systému.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES.

SÚHRN

Finančná kríza v roku 2008 odhalila nedostatky európskeho finančného dohľadu. V roku 2010 bol vytvorený Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) so sídlom v Londýne s cieľom zaručiť stabilitu a odolnosť európskeho bankového systému.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Týmto nariadením sa zriadil orgán EBA s cieľom posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi bankového dohľadu a zabezpečiť jednotné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti bankovníctva.

KĽÚČOVÉ BODY

Jednotné uplatňovanie právnych predpisov

EBA vypracúva regulačné a technické normy s cieľom spresniť právne predpisy v oblasti bankovníctva, ktoré prijala Rada a Európsky parlament. Takisto má právomoc vydávať usmernenia a odporúčania v oblasti vykonávania európskych právnych predpisov.

Záťažové testy

EBA je zodpovedný za zosúladenie uskutočňovania tzv. záťažových testov s národnými orgánmi zodpovednými za bankový dohľad, a to s cieľom posúdiť odolnosť bánk voči finančným šokom. Konkrétne má zabezpečiť, aby sa na vnútroštátnej úrovni uplatňovala jednotná metodika pri uskutočňovaní týchto testov. Takisto monitoruje a posudzuje trhové a úverové trendy.

Porušenie zákona

EBA má právomoc prešetriť údajné nesprávne uplatňovanie európskych právnych predpisov v oblasti bankovníctva a financií, a to prostredníctvom národného dozorného orgánu (najmä v prípade, že sa mu nepodarí zabezpečiť, aby banka dodržiavala súlad s požiadavkami uvedenými v tomto právnom predpise).

EBA môže zaslať odporúčanie konkrétnemu národnému dozornému orgánu. Ak sa nedodrží súlad, Komisia môže byť oprávnená vydať formálne stanovisko, v ktorom zohľadní odporúčanie EBA.

Ak národný dozorný orgán naďalej nedodržiava súlad s právnym predpisom, EBA môže bezodkladne prijať rozhodnutia priamo adresované banke. Táto právomoc sa môže využiť len vo výnimočných prípadoch.

Európsky finančný dohľad

EBA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu vytvoreného v roku 2010, ktorý zahŕňa tri ďalšie orgány dohľadu:

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 16. decembra 2010.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite EBA.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010

16. decembra 2010

-

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12 - 47

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1022/2013

30. októbra 2013

-

Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 5 - 14

Smernica 2014/17/EÚ

20. marca 2014

-

Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34 - 85

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162 - 164).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161).

Posledná aktualizácia 20.03.2015

Top