Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky výbor pre systémové riziká

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky výbor pre systémové riziká

 

SÚHRN

V dôsledku celosvetovej finančnej krízy v roku 2008 Európska únia (EÚ) zaviedla právne predpisy s cieľom posilniť opatrenia EÚ v oblasti dohľadu nad finančným sektorom. Cieľom týchto opatrení bolo obnoviť dôveru vo finančný systém a predchádzať akýmkoľvek rizikám, ktoré by mohli narušiť stabilitu celosvetového finančného systému.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zriaďuje Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) ako súčasť európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), do ktorého patrí tiež:

orgány dohľadu v krajinách EÚ.

Do novej architektúry dohľadu patrí aj nariadenie, ktorým sa Európskej centrálnej banke (ECB) udeľujú určité konkrétne úlohy na podporu ESRB.

HLAVNÉ BODY

Poverenie, ciele a úlohy

ESRB má sídlo vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko). Je zodpovedný za monitorovanie a analýzu rizík vo finančnom systéme ako celku (známe aj ako makroprudenciálny dohľad). V záujme tohto cieľa ESRB predovšetkým:

identifikuje systémové riziká a klasifikuje ich podľa ich priority;

vydáva varovania, ak sa systémové riziká považujú za závažné a v prípade potreby ich zverejňuje;

odporúča nápravné opatrenia v reakcii na identifikované riziká;

môže poslať dôverné varovanie a posúdenie Rade, ak sa domnieva, že by mohla nastať krízová situácia;

monitoruje opatrenia prijaté v reakcii na varovania a odporúčania;

spolupracuje s medzinárodnými finančnými organizáciami, ako je Medzinárodný menový fond a Rada pre finančnú stabilitu (FSB).

Organizácia

ESRB má túto štruktúru:

generálna rada, ktorá zabezpečuje vykonávanie úloh prijatím potrebných rozhodnutí;

riadiaci výbor, ktorý prispieva k rozhodovaciemu postupu;

sekretariát zodpovedný za bežnú prevádzku a poskytovanie podpory;

ESRB má predsedu, ktorý zastupuje ESRB navonok a dvoch podpredsedov. Európska centrálna banka (ECB) poskytuje analytickú, štatistickú, logistickú a administratívnu podporu pre ESRB zabezpečením sekretariátu ESRB.

Varovania a odporúčania

ESRB v prípade závažných systémových rizík, ktoré ohrozujú dosahovanie cieľa, poskytuje varovania a prípadne vydáva odporúčania na nápravné opatrenia vrátane prípadných legislatívnych iniciatív. Tieto varovania alebo odporúčania sú adresované predovšetkým:

EÚ ako celku;

jednej alebo viacerým krajinám EÚ;

jednému alebo viacerým európskym orgánom dohľadu;

jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu alebo

Európskej komisii podľa príslušných právnych predpisov Únie.

Adresáti odporúčaní sa nimi musia riadiť alebo poskytnúť vysvetlenie v prípade nekonania. Ak ESRB rozhodne o tom, že sa nepostupovalo podľa jeho odporúčania, alebo že adresáti neposkytli primerané odôvodnenie, prečo nekonali, informuje o tom za podmienok zachovania dôvernosti informácií adresátov, Radu a podľa potreby dotknutý Európsky orgán dohľadu.

Ďalší vývoj európskeho systému dohľadu

Na základe vývoja finančnej krízy a v dôsledku zhoršenia krízy štátneho dlhu v eurozóne v rokoch 2010 - 2011 sa ďalšia integrácia bankových systémov eurozóny stala nevyhnutnou. Európske inštitúcie preto na základe plánu na vytvorenie bankovej únie vytvorili:

jednotný mechanizmus dohľadu (SSM), pričom ECB sa stala centrálnym orgánom dohľadu nad bankami eurozóny (približne 6 000 bánk). Krajiny mimo eurozóny sa môžu takisto rozhodnúť, že sa pripoja;

jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM), ktorého cieľom je zaistiť vyriešenie situácie bánk v ťažkostiach, ktoré sú zahrnuté do SSM, a to bez použitia peňazí daňovníkov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 16. decembra 2010.

KONTEXT

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

16. decembra 2010

-

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1 - 11

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162 - 164)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 26.10.2015

Top