Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systémy stierania a ostrekovania čelného skla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systémy stierania a ostrekovania čelného skla

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1008/2010 – požiadavky typového schvaľovania systémov stierania a ostrekovania čelného skla určitých motorových vozidiel

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Stanovujú sa ním pravidlá týkajúce sa systémov stierania* a ostrekovania* motorových vozidiel.
  • Cieľom je prispôsobiť súčasné požiadavky rozvoju vedecko-technických poznatkov.

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa stanovujú požiadavky typového schvaľovania systémov stierania a ostrekovania čelného skla motorových vozidiel Je súčasťou vykonávania nariadenia (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na bezpečnosť motorových vozidiel.

Typ príslušného vozidla

Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1, t. j. vozidlá navrhnuté a zostrojené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem šoféra.

Požiadavky týkajúce sa systémov stierania a ostrekovania čelného skla

Výrobcovia musia vozidlá vybaviť:

  • stieračmi čelného skla pozostávajúcich z ramien stierača. Systém stierania čelného skla musí mať minimálne dve nastavenia, čo sa týka frekvencie stierania. Stieraná plocha čelného skla musí predstavovať minimálne 98 % oblasti výhľadu A a 80 % oblasti výhľadu B (tieto oblasti sú vymedzené v odsekoch 2.2 a 2.4 prílohy 18 kpredpisu EHK OSN č. 43);
  • systémom ostrekovania na rozprašovanie kvapaliny na určenú plochu čelného skla bez akejkoľvek známky netesnosti, odpojenia akéhokoľvek potrubia a poruchy ktorejkoľvek dýzy. Tento systém musí byť schopný dodať dostatočné množstvo kvapaliny na očistenie minimálne 60 % oblasti výhľadu A.

V nariadení sa tiež zavádzajú skúšobné postupy na kontrolu zhody zariadení.

Podanie žiadosti o typové schválenie EÚ

Výrobca vozidla musí príslušnému orgánu predložiť žiadosť o typové schválenie. Výrobca má dve možnosti:

  • predložiť žiadosť o typové schválenie pre každý typ vozidla, pokiaľ ide o jeho systémy stierania a ostrekovania; alebo
  • predložiť žiadosť ako technická jednotka o typové schválenie pre typ systému stierania čelného skla.

Žiadosť EÚ musí obsahovať tieto informácie:

  • značku a typ vozidla,
  • podrobný technický opis systému stierania a ostrekovania,
  • opis spôsobu fungovania systémov stierania a ostrekovania.

Ak príslušný orgán usúdi, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky týkajúce sa systémov stierania a ostrekovania, udelí typové schválenie EÚ a vydá číslo typového schválenia v súlade so smernicou 2007/46/ES.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. novembra 2010.

* HLAVNÉ POJMY

Systém stierania čelného skla: systém na stieranie vonkajšej plochy čelného skla.

Systém ostrekovania čelného skla: systém na uloženie, premiestnenie a striekanie kvapaliny na vonkajšiu plochu čelného skla.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1008/2010 z 9. novembra 2010 týkajúce sa požiadaviek typového schvaľovania systémov stierania a ostrekovania čelného skla určitých motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2010, s. 2 – 20)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1008/2010 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica 2007/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1-160)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1-24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 27.10.2016

Top