Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krízové riadenie vo finančnom sektore

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krízové riadenie vo finančnom sektore

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2010) 579 v konečnom znení] – Rámec EÚ pre krízové riadenie vo finančnom sektore

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Stanovujú sa v ňom kroky, ktoré treba prijať s cieľom vybaviť Európsku úniu (EÚ) súborom pravidiel pre krízové riadenie vo finančnom sektore.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Súbor pravidiel pre krízové riadenie vo finančnom sektore sa uplatňuje na:

 • všetky úverové inštitúcie,
 • niektoré investičné firmy, a to najmä tie, ktorých zlyhanie by mohlo ohroziť finančný systém.

Ciele

Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť stabilitu finančného systému, a to dokonca aj v prípade neúspešného podnikania, ako aj:

 • podporovať prevenciu a prípravu s cieľom znížiť riziká vo finančnom systéme,
 • pripraviť dôveryhodné nástroje na riešenie problémov,
 • zaviesť rýchle a rozhodné prostriedky umožňujúce konať,
 • znížiť morálne nebezpečenstvo zaistením toho, aby akcionári prispievali k pokrytiu nákladov,
 • prispieť k hladkému riešeniu problémov cezhraničných skupín s cieľom chrániť vnútorný trh,
 • zaistiť právnu istotu,
 • obmedziť narušenia hospodárskej súťaže.

Oblasti činnosti

V oznámení sa identifikovali opatrenia, ktoré by sa mali prijať v týchto oblastiach:

 • orgány zodpovedné za krízové riadenie – každá krajina EÚ musí určiť orgán na riešenie problémov, ktorý je nezávislý od orgánu dohľadu,
 • prípravné a preventívne opatrenia – vrátane vykonávania programu dohľadu pre každú inštitúciu, ktorá podlieha dohľadu, a previerok dohľadu na mieste,
 • spúšťacie mechanizmy – mala by sa zaviesť včasná intervencia v prípade, že banka alebo investičná firma nedokáže splniť požiadavky smernice o kapitálových požiadavkách,
 • včasná intervencia – zabezpečuje rozšírenie a objasnenie právomocí orgánov dohľadu. Od bánk a podnikov sa bude vyžadovať, aby predložili plán, ktorý umožní inštitúcii vzchopiť sa v prípade finančných ťažkostí,
 • odpísanie dlhu – umožňuje inštitúcii v ťažkostiach pokračovať v činnostiach alebo ukončiť niektoré z nich s cieľom obmedziť riziko nákazy ostatných inštitúcií,
 • riešenie problémov – reforma právnych predpisov o platobnej neschopnosti bánk, aby zlyhávajúce banky mohli využiť likvidačné konania.

Prijaté opatrenia

 • 1.

  Orgány dohľadu

V roku 2011 boli zriadené tri európske orgány dohľadu:

Vo všetkých troch orgánoch dohľadu je zastúpených 28 vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Európsky výbor pre systémové riziká bol zriadený s cieľom monitorovať a posudzovať potenciálne hrozby pre finančnú stabilitu, ktoré vyplývajú z makroekonomického vývoja a z vývoja finančného systému ako celku.

 • 2.

  Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk

Táto smernica (smernica 2014/59/EÚ) nadobudla účinnosť vo všetkých krajinách EÚ v júli 2014. Stanovuje sa ňou súbor pravidiel s cieľom harmonizovať a zlepšiť nástroje na riešenie bankových kríz v EÚ, a to konkrétne:

 • od bánk sa vyžaduje príprava plánov ozdravenia na prekonanie finančných ťažkosti,
 • orgánom sa udeľuje súbor právomocí zasahovať do operácií bánk s cieľom predchádzať ich zlyhaniu,
 • orgány majú tiež právomoci vykonávať plány na riešenie situácií zlyhávajúcich bánk tak, aby sa zachovali ich najdôležitejšie funkcie a predišlo tomu, aby za ich zlyhanie museli platiť daňoví poplatníci,
 • Jednotný fond na riešenie krízových situácií pre krajiny v eurozóne bol zriadený v roku 2016, pričom krajiny EÚ mimo eurozóny majú aj naďalej zavedené osobitné vnútroštátne fondy,
 • postupy na zlepšovanie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi.
 • 3.

  Smernica o systémoch ochrany vkladov

Táto smernica (smernica 2014/49/EÚ) nadobudla účinnosť v roku 2014. Posilňuje sa ňou existujúci systém vnútroštátnych systémov ochrany vkladov s cieľom reagovať na nedostatky, ktoré odhalila finančná kríza. K jej hlavným prvkom patrí:

 • univerzálna záruka vkladov až do výšky 100 000 EUR,
 • jednoduchší a rýchlejší prístup k vyplateniam vkladov – postupné skrátenie lehôt splatnosti z 20 pracovných dní na sedem pracovných dní,
 • spoľahlivejší režim financovania,
 • lepšia informovanosť pre vkladateľov.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej centrálnej banke – Rámec EÚ pre krízové riadenie vo finančnom sektore [KOM(2010) 579 v konečnom znení z 20. októbra 2010]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149 – 178)

Následné zmeny smernice 2014/49/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190 – 348)

Posledná aktualizácia 07.12.2016

Top