Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné motorové vozidlá a prívesy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné motorové vozidlá a prívesy

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 661/2009 – typové schvaľovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel

SÚHRN

Nové motorové vozidlá musia spĺňať rovnaké technické požiadavky v celej Európskej únii (EÚ). Pomáha to zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia a zároveň zlepšuje konkurencieschopnosť automobilového priemyslu EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú technické požiadavky a postupy s cieľom zabezpečiť, aby nové motorové vozidlá spĺňali normy EÚ týkajúce sa bezpečnosti a energetickej účinnosti.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa stanovujú požiadavky na typové schvaľovanie:

bezpečnosti motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel;

energetickej účinnosti motorových vozidiel (stanovením povinnosti inštalovať systémy monitorovania tlaku v pneumatikách a ukazovatele radenia rýchlostných stupňov);

bezpečnosti a energetickej účinnosti pneumatík a ich úrovne emisií hluku.

Nariadenie sa vzťahuje na:

motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami, ktoré sa používajú na prepravu cestujúcich (kategória M);

motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami, ktoré sa používajú na prepravu tovaru (kategória N);

prívesné vozidlá (kategória O).

Typové schvaľovanie*

Prostredníctvom nariadenia EÚ sa zabezpečuje súlad s viacerými predpismi Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o technických špecifikáciách motorových vozidiel. Vozidlo typovo schválené podľa týchto predpisov EHK OSN sa považuje za vozidlo vyhovujúce požiadavkám noriem Komisie na typové schvaľovanie.

V nariadení 2015/166, ktorým sa dopĺňa a mení pôvodné nariadenie, sú stanovené podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, technických požiadaviek a skúšok pri typovom schvaľovaní. Vzťahuje sa aj na komponenty a samostatné technické jednotky motorových vozidiel.

Povinnosti výrobcov

Výrobcovia musia zabezpečiť, aby nové vozidlá, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky v EÚ, boli typovo schválené v súlade s týmto nariadením.

Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky musia byť všetky vozidlá vybavené systémom elektronického riadenia stability. Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené zdokonaleným systémom núdzového brzdenia a systémom výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu. Od 1. novembra 2015 to bude platiť pre všetky nové nákladné vozidlá a autobusy.

Pneumatiky musia spĺňať požiadavky týkajúce sa:

priľnavosti na mokrom povrchu;

valivého odporu;

hluku valenia.

Okrem toho vozidlá kategórie M1 musia byť vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, signalizátorom nezapnutého bezpečnostného pásu a ukazovateľmi radenia rýchlostných stupňov, čo sú len niektoré z mnohých ďalších podrobnejších špecifikácií pre všetky kategórie vozidiel.

Povinnosti krajín EÚ

Typové schválenie podľa predpisov Komisie alebo typové schválenie podľa vnútroštátnych predpisov sa udeľuje len vozidlám, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

KONTEXT

Bezpečnosť v automobilovom odvetví.

HLAVNÉ POJMY

*Typové schvaľovanie – preukázanie, že typ vozidla bol odskúšaný s cieľom zabezpečiť, aby spĺňal príslušné regulačné, technické a bezpečnostné požiadavky.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 661/2009

20. augusta 2009

Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1 – 24

Korigendum

Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 27

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 407/2011

1. mája 2011

Ú. v. EÚ L 108, 28.4.2011, s. 13 – 20

Nariadenie (EÚ) č. 523/2012

11. júla 2012

Ú. v. EÚ L 160, 21.6.2012, s. 8 – 12

Nariadenie (EÚ) 2015/166

24. februára 2015

Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3 – 39

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 661/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2011, s. 1 – 13)

Posledná aktualizácia 24.09.2015

Top