Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/103/ES - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

SÚHRN

Významný podiel zmlúv o neživotnom poistení uzatvorených v rámci Európskej únie (EÚ) predstavuje poistenie motorových vozidiel. Cieľom tejto smernice je pomôcť osobám s pobytom v EÚ, ktoré sa stali účastníkmi dopravnej nehody v inej krajine EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Podľa smernice sú platitelia povinného poistenia motorových vozidiel zo všetkých krajín EÚ poistení v rámci celej EÚ, pokiaľ ide o udalosti spojené s motorizmom.

HLAVNÉ BODY

Smernica:

vyžaduje, aby všetky motorové vozidlá v EÚ boli kryté povinným poistením zodpovednosti za škodu*;

ruší hraničné kontroly poistenia s cieľom uľahčiť medzinárodné cestovanie v rámci EÚ;

predpisuje minimálne krytie v rámci poistenia zodpovednosti za škodu v krajinách EÚ;

určuje oslobodené osoby a orgány zodpovedné za odškodnenie;

zavádza mechanizmus náhrady škody pre miestnych poškodených pri dopravných nehodách spôsobených vozidlami z inej krajiny EÚ;

vyžaduje rýchlu likvidáciu škôd vzniknutých pri dopravných nehodách, ktoré sa udiali mimo krajiny trvalého bydliska poškodeného v EÚ (tzv. „poškodený v cudzine“);

oprávňuje poistencov požiadať o výpis škodových udalostí alebo potvrdenie o žiadnych škodových udalostiach za vozidlo za obdobie piatich rokov predchádzajúcich zmluve.

Smernica neupravuje otázky zodpovednosti za škodu vrátane priznania náhrady škody, o čom rozhodujú krajiny EÚ, ani otázky „komplexného krytia“ pre prípady zranenia vodiča alebo poškodenia vozidla.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 27. októbra 2009.

KONTEXT

Webová lokalita Európskej komisie o poistení motorových vozidiel

HLAVNÉ POJMY

*Poistenie zodpovednosti za škodu - poistenie škody, straty alebo zranenia, ktoré poistený svojím konaním spôsobí druhej strane.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/103/ES

27. októbra 2009

-

Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s. 11 - 31

Posledná aktualizácia 12.10.2015

Top