Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zníženie emisií CO2 z nových osobných automobilov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zníženie emisií CO2 z nových osobných automobilov

Vzhľadom na skutočnosť, že cestná doprava patrí medzi najväčších prispievateľov k emisiám skleníkových plynov v EÚ, sa toto nariadenie zameriava na znižovanie týchto emisií prostredníctvom stanovenia limitov pre nové osobné automobily.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom normy pre nové osobné automobily, pokiaľ ide o ich emisie oxidu uhličitého (CO2). V súčasnosti platí limit 130 gramov CO2 emitovaného na jeden kilometer. Tento limit sa do roku 2021 zníži na 95 gramov CO2/km.

HLAVNÉ BODY

  • Limit 130 g/km sa postupne zavádza v rokoch 2012 - 2015. V každom roku tohto obdobia sa zvyšuje podiel automobilov výrobcu, ktoré musia spĺňať daný limit. Od roku 2015 ho musí spĺňať 100 % automobilov (v porovnaní so 75 % v roku 2013 a 80 % v roku 2014).
  • Ak priemerné emisie CO2 z počtu automobilov výrobcu presiahnu emisný limit, bude mu uvalená veľká pokuta. Za každý automobil musí výrobca zaplatiť 5 EUR za prvý g/km nad limitom, 15 EUR za druhý, 25 EUR za tretí a 95 EUR za každý ďalší g/km. Od roku 2019 sa za každý g/km nad limitom bude účtovať 95 EUR.
  • Malí výrobcovia, ktorí zaregistrujú v EÚ ročne menej ako 1 000 automobilov, sú oslobodení od tohto právneho predpisu, zatiaľ čo výrobcovia, ktorí zaregistrujú od 1 000 do 10 000 automobilov ročne, môžu navrhnúť vlastné ciele zníženia emisií. Výrobcovia s výrobným rozsahom 10 000 - 300 000 automobilov ročne sa môžu uchádzať o pevne stanovený cieľ zníženia.
  • Systémom emisných kreditov a superkreditov* sa odmeňujú inovácie šetrné k životnému prostrediu, ktoré vykonávajú výrobcovia automobilov.

KONTEXT

Automobily sú v súčasnosti zodpovedné za 12 % všetkých emisií CO2 v EÚ.

Toto nariadenie vychádza zo stratégie, ktorú EÚ prijala v roku 1995 s cieľom znížiť emisie CO2 prostredníctvom troch pilierov: dobrovoľný záväzok výrobcov automobilov na zníženie emisií; presadzovanie automobilov s účinným využívaním paliva prostredníctvom daňových opatrení; a informovanosť spotrebiteľov, ktorá sa zabezpečuje štítkami o emisiách CO2 z daného automobilu. Sú podrobne opísané v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES.

HLAVNÉ POJMY

Superkredity sú stimuly, ktoré sa udeľujú výrobcom, aby registrovali automobily s nízkymi emisiami. V rámci tohto systému sa automobily, ktoré vytvárajú 50 g/km CO2 alebo menej, počítajú do roku 2016 ako 1,5 automobilu. Výrobcovia tak na oplátku získavajú pružnosť, pokiaľ ide o súčasnú výrobu automobilov, ktoré menej účinne využívajú palivo.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Európskej komisie o znižovaní emisií CO2z osobných automobilov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 443/2009

8. júna 2009

-

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1 - 15

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 397/2013

8. mája 2013

-

Ú. v. EÚ L 120, 1.5.2013, s. 4 - 8

Nariadenie (EÚ) č. 333/2014

8. apríla 2014

-

Ú. v. EÚ L 103, 5.4.2014, s. 15 - 21

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1014/2010 z 10. novembra 2010 o monitorovaní a oznamovaní údajov o registrácii nových osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 15 - 20).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 396/2013 z 30. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1014/2010, pokiaľ ide o monitorovanie emisií CO2 z nových osobných automobilov (Ú. v. EÚ L 120, 1.5.2013, s. 1 - 3).

Posledná aktualizácia 02.04.2015

Top