Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vozidlá na vodíkový pohon – pravidlá typového schvaľovania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vozidlá na vodíkový pohon – pravidlá typového schvaľovania

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 79/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom výrobné požiadavky na vozidlá na vodíkový pohon, ktoré sa používajú na prepravu cestujúcich a tovaru, a na ich komponenty a systémy.

HLAVNÉ BODY

 • Výrobcovia musia:
  • preukázať, že všetky nové vozidlá na vodíkový pohon, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky v EÚ, ako aj ich komponenty, sú v súlade s právnymi predpismi;
  • poskytnúť schvaľovacím orgánom potrebné informácie o špecifikáciách vozidiel a skúšobných podmienkach;
  • poskytnúť potrebné informácie na účely kontroly vodíkových komponentov a systémov počas obdobia životnosti vozidla.
 • Výrobcovia musia zabezpečiť, aby vodíkové komponenty a systémy:
  • znášali elektrické, mechanické, teplotné a chemické pracovné podmienky bez netesností alebo viditeľnej deformácie;
  • boli chránené proti vysokým tlakom;
  • spoľahlivo znášali očakávané teploty a tlaky počas svojej životnosti;
  • boli navrhnuté tak, aby mohli byť nainštalované a chránené pred poškodením.
 • Právny predpis obsahuje osobitné skúšobné postupy pre rôzne typy vodíkových zásobníkov a komponentov.
 • Európska komisia má právomoc prijať vykonávacie opatrenia, ako sú podrobné pravidlá týkajúce sa rôznych testov a informácie, ktoré musia výrobcovia poskytnúť.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 24. februára 2011.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32 – 46)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 406/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon (Ú. v. EÚ L 122, 18.5.2010, s. 1 – 107) Následné zmeny nariadenia Komisie (EÚ) č. 406/2010 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 630/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel poháňaných vodíkom a zmesami vodíka a zemného plynu z hľadiska emisií a o uvádzanie osobitných informácií týkajúcich sa vozidiel vybavených elektrickou hnacou súpravou v informačnom dokumente na účely typového schvaľovania (Ú. v. EÚ L 182, 13.7.2012, s. 14 – 26)

Posledná aktualizácia 21.03.2016

Top