Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektronické peniaze – podnikanie a prudenciálny dohľad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektronické peniaze – podnikanie a prudenciálny dohľad

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/110/ES — podnikanie a dohľad nad elektronickými peniazmi

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • V smernici o elektronických peniazoch sa ustanovujú pravidlá o podnikaní a dohľade nad inštitúciami elektronického peňažníctva* s cieľom prispieť k vzniku skutočného jednotného trhu so službami elektronického peňažníctva v Európskej únii (EÚ).
  • Jej cieľom je takisto zabezpečiť súlad so smernicou EÚ o platobných službách (smernica 2007/64/ES, známa aj ako SPS) a prispieť tak k jednotnému trhu platieb EÚ v prospech spotrebiteľov, podnikov a širšieho hospodárstva EÚ.

HLAVNÉ BODY

Vo všeobecnosti je cieľom smernice o elektronických peniazoch:

  • umožniť vznik nových, inovatívnych a bezpečných služieb elektronického peňažníctva;
  • zabezpečiť novým spoločnostiam prístup na trh;
  • podporovať účinnú hospodársku súťaž medzi všetkými účastníkmi trhu.

Osobitne sa ňou modernizujú pravidlá EÚ v oblasti elektronického peňažníctva, a to najmä zosúladením prudenciálneho režimu pre inštitúcie elektronického peňažníctva* s požiadavkami pre platobné inštitúcie v SPS.

Zavádzajú sa ňou primerané prudenciálne požiadavky s cieľom uľahčiť prístup na trh pre nové subjekty. Zahŕňa to zníženie požiadaviek na základný kapitál na 350 000 EUR a nové pravidlá o výpočte vlastných zdrojov.

K inštitúciám, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, patria banky, inštitúcie elektronického peňažníctva, Európska centrálna banka a národné centrálne banky.

Činnosti, ktoré môžu inštitúcie elektronického peňažníctva vykonávať, zahŕňajú platobné služby a poskytovanie úverov súvisiacich s týmito platbami.

V októbri 2015 EÚ prijala novú smernicu o platobných službách, známu aj ako SPS2. Ruší sa ňou smernica 2007/64/ES s účinnosťou od 13. januára 2018. Cieľom SPS2 je zlepšiť bezpečnosť, rozšíriť ponuku pre spotrebiteľa a držať krok s inováciami.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. októbra 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 30. apríla 2011.

KONTEXT

Webová lokalita Európskej komisie o elektronických peniazoch

HLAVNÉ POJMY

*Elektronické peniaze sú digitálnou alternatívou hotovosti, ktorá umožňuje používateľom ukladať si finančné prostriedky na zariadenie (kartu alebo telefón) alebo prostredníctvom internetu a vykonávať platobné transakcie.

*Inštitúcie elektronického peňažníctva sú organizácie, ktoré dostali povolenie vydávať elektronické peniaze.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7 – 17)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1 – 36). Následné zmeny smernice 2007/64/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35 – 127)

Posledná aktualizácia 21.03.2016

Top