Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochranné konštrukcie kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániace pri prevrátení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ochranné konštrukcie kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániace pri prevrátení

Táto smernica je kodifikovaným znením smernice 77/536/ES a tvorí súčasť aproximácie právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa schvaľovania kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v záujme konsolidácie vnútorného trhu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/57/ES o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániacich pri prevrátení (Text s významom pre EHP).

SÚHRN

V tejto smernici sa ustanovujú technické predpisy, pokiaľ ide o návrh a konštrukciu niektorých typov poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ako aj ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení podľa postupu ES typového schvaľovania.

Na aký typ vozidla sa vzťahuje táto smernica?

Táto smernica sa vzťahuje na traktory s týmito charakteristikami:

  • svetlá výška pod zadnou nápravou maximálne 1 000 mm;
  • pevný alebo nastaviteľný rozchod jednej z hnacích náprav minimálne 1 150 mm;
  • možnosť vybavenia viacbodovým spojovacím zariadením pre nesené náradie a oje;
  • hmotnosť medzi 1,5 a 6 ton.

Všetky príslušné traktory musia byť vybavené ochrannou konštrukciou chrániacou pri prevrátení (bezpečnostná kabína alebo rám). K týmto konštrukciám patria tie, ktorých hlavným účelom je zabrániť alebo obmedziť riziká pre vodiča, vyplývajúce z prevrátenia traktora pri používaní. Tieto konštrukcie musia vo vnútri konštrukcie zaručiť dostatočne chránený priestor pre ochranu vodiča, ktorý ma na sedadle obmedzený pohyb.

Aké sú podmienky ES typového schválenia komponentu?

Výrobca traktora alebo ochrannej konštrukcie musí požiadať o ES typové schválenie komponentu s cieľom získať oprávnenie uviesť vozidlo na trh. K žiadosti o schválenie musí byť pripojený najmä výkres, fotografia a opis ochrannej konštrukcie.

Po schválení musí mať táto ochranná konštrukcia toto označenie:

  • výrobnú značku alebo názov;
  • značku typového schválenia komponentu.

Členské štáty nesmú zakázať uvedenie na trh vozidla, ktorého ochranná konštrukcia má značku typového schválenia komponentu, za predpokladu, že je v súlade s požadovanými podmienkami.

Smernicou 2009/57/ES sa ruší smernica 77/536/EHS, pričom túto smernicu ruší nariadenie (EÚ) č. 167/2013 s účinnosťou od 1. januára 2016.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/57/ES

23.10.2009

-

Ú. v. EÚ L 261, 3.10.2009

Pozmeňujúce a doplňujúce akty

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top