Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poistenie a zaistenie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poistenie a zaistenie

Európska únia (EÚ) prijala spoločné pravidlá s cieľom chrániť poistníkov uľahčiť činnosti poisťovní v krajinách EÚ a zabezpečiť, aby tieto spoločnosti dokázali prežiť v zložitých obdobiach.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

SÚHRN

Európska únia (EÚ) prijala spoločné pravidlá s cieľom chrániť poistníkov uľahčiť činnosti poisťovní v krajinách EÚ a zabezpečiť, aby tieto spoločnosti dokázali prežiť v zložitých obdobiach.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Touto smernicou, známou aj ako Solventnosť II, sa od poisťovní vyžaduje, aby disponovali dostatočnými finančnými zdrojmi. Takisto sa ňou ustanovujú aj pravidlá riadenia a dohľadu.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na životné a neživotné poisťovne a na spoločnosti poskytujúce zaistenie.

Povolenie

Poisťovňa môže vykonávať svoje činnosti po tom, ako získa povolenie od orgánu dohľadu svojej krajiny. Toto povolenie platí v celej EÚ.

Kapitálové požiadavky

Poisťovne musia disponovať kapitálom v súvislosti s ich rizikovými profilmi s cieľom zabezpečiť, aby mali dostatok finančných zdrojov pre prípad, že budú čeliť finančným ťažkostiam. Musia dodržiavať tieto kapitálové požiadavky:

  • minimálna kapitálová požiadavka: minimálna úroveň kapitálu, pod ktorou by poistníci boli vystavení vysokej úrovni rizika,
  • kapitálová požiadavka na solventnosť: kapitál, ktorý poisťovňa potrebuje v prípadoch, kde je potrebné absorbovať značné straty. Výška kapitálu sa vypočíta po zohľadnení rozličných rizík, ako je napríklad:
    • trhové riziko: riziko straty alebo zmeny finančnej situácie v dôsledku trhovej fluktuácie,
    • operačné riziko: riziko straty vyplývajúce z neprimeraných alebo chybných interných postupov, zo zlyhania personálu alebo systémov, alebo z nepriaznivých vonkajších udalostí.

V prípade, že spoločnosť nedodržiava tieto dve výšky požadovaného kapitálu, orgán dohľadu musí prijať opatrenia.

Systém riadenia rizík

Primeraný systém riadenia

Poisťovne musia zaviesť primeraný a transparentný systém riadenia s jasne zadelenými zodpovednosťami. Musia mať administratívnu kapacitu riešiť rozličné problematiky vrátane riadenia rizík, súladu s právnymi predpismi a vnútorného auditu.

Posúdenie vlastného rizika a solventnosti

Poisťovne musia pravidelne vykonávať posúdenie vlastného rizika a solventnosti. To zahŕňa posúdenie potrieb rizika a solventnosti vo vzťahu k ich rizikovým profilom, ako aj ich súladu s požadovanými finančnými zdrojmi.

Orgány dohľadu

Preskúmanie orgánmi dohľadu

V právnom predpise sa zavádza proces preskúmania orgánmi dohľadu, vďaka ktorému môžu orgány dohľadu preskúmať a hodnotiť, ako poisťovne dodržiavajú zavedené pravidlá. Cieľom je napomôcť orgánom dohľadu odhaľovať spoločnosti, ktoré by mohli mať ťažkosti. Poisťovne musia takisto zverejňovať informácie verejne.

Orgán dohľadu nad skupinou

Každá poistná skupina - spoločnosť so subjektmi poskytujúcimi služby v jednej a viac európskych krajinách - musí mať orgán dohľadu nad skupinou, ktorý má osobitné zodpovednosti v úzkej spolupráci so zainteresovanými národnými orgánmi dohľadu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 1. januára 2016.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o Solventnosť II.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/138/ES

6. januára 2010

31. októbra 2012

Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1 - 155

Korigendum

-

-

Ú. v. EÚ L 219, 25.7.2014, s. 66 - 66

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/89/EÚ

9. decembra 2011

10. júna 2013

Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 113 - 141

Smernica 2012/23/EÚ

15. septembra 2012

30. júna 2013

Ú. v. EÚ L 249, 14.9.2012, s. 1 - 2

Smernica 2013/58/EÚ

19. decembra 2013

31. marca 2015

Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 1 - 3

Smernica 2014/51/EÚ

23. mája 2014

31. marca 2015

Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 1 - 61.

Následné zmeny a opravy smernice 2009/138/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2015, s. 1 - 797).

Posledná aktualizácia 15.05.2015

Top