Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spotrebiče spaľujúce plynné palivá (do roku 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spotrebiče spaľujúce plynné palivá (do roku 2018)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/142/ES – spotrebiče spaľujúce plynné palivá

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernicou sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa umiestňovania na trh a používania spotrebičov spaľujúcich plynné palivá a ich príslušenstva.
 • Poskytuje sa ňou prístup zahrnutých výrobkov na trh Európskej únie (EÚ), pokiaľ ide o plynovú bezpečnosť týchto výrobkov.
 • Upravuje sa v nej energetická účinnosť týchto výrobkov, ak sa neuplatňujú žiadne iné osobitné právne predpisy EÚ.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

 • Smernica sa vzťahuje na plynové spotrebiče a príslušenstvo, pričom:
  • „spotrebiče“ sú spotrebiče spaľujúce plynné palivá, ktoré sa používajú na varenie, vykurovanie, výrobu horúcej vody, chladenie, osvetľovanie alebo pranie, ktoré sú podľa povahy prevádzkované pri bežnej teplote vody nepresahujúcej 105 oC, ako aj horáky s núteným prívodom spaľovaného vzduchu (plynové horáky vybavené ventilátormi spaľovacieho vzduchu) a spotrebiče vybavené takýmito horákmi;
  • „príslušenstvo“ sú bezpečnostné zariadenia, ovládacie alebo regulačné zariadenia a ich časti iné ako horáky s núteným prívodom spaľovaného vzduchu a spotrebiče vybavené takými horákmi, ktoré sa predávajú oddelene a ktoré sú určené na to, aby boli pripojené do spotrebičov, ktoré spaľujú plynné palivá alebo spojené tak, že vytvárajú takéto spotrebiče.
 • Spotrebiče špeciálne navrhnuté pre priemyselné procesy nachádzajúce sa v priemyselných budovách sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Podmienky, ktoré musia byť splnené pri umiestňovaní spotrebičov na trh

 • Spotrebiče, na ktoré sa vzťahuje smernica, musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby bola ich činnosť bezpečná a aby pri normálnom používaní nespôsobovali ohrozenie osôb, domácich zvierat alebo majetku.
 • Všetky spotrebiče musia byť opatrené:
  • technickými inštrukciami pre inštalatéra obsahujúcimi všetky pokyny na inštaláciu, nastavenie a vykonanie servisu, ktoré sú potrebné s cieľom zabezpečiť, aby boli uvedené operácie správne vykonané a aby spotrebič mohol bezpečne slúžiť svojmu účelu vrátane, napríklad, údajov o druhu používaného plynu, prevádzkovom tlaku používaného plynu, spôsobe prívodu čistého vzduchu, ako aj podmienok pre rozptyl produktov spaľovania;
  • návodom na používanie a údržbu určeným pre užívateľov obsahujúcim všetky informácie potrebné na bezpečné prevádzkovanie a upozornenie užívateľa na každé obmedzenie pri používaní;
  • výstražnými nápismi s uvedením druhu používaného plynu, prevádzkového tlaku plynu a možných obmedzení pri používaní, ktoré sa týkajú inštalácie spotrebiča len v priestoroch, kde je potrebné vetranie.

Skúška typu

 • Výrobca musí predložiť jedinej notifikovanej osobe žiadosť o vykonanie skúšky typu* vrátane:
  • mena (názvu) a adresy výrobcu;
  • písomného vyhlásenia, že žiadosť nebola predložená aj inej notifikovanej osobe;
  • technickej dokumentácie, ako je popísaná v prílohe IV k tejto smernici.
 • V prípade, ak príslušný typ spĺňa podmienky a ustanovenia tejto smernice, notifikovaná osoba musí vydať žiadateľovi osvedčenie o typovom schválení ES.

ES vyhlásenie o zhode*

 • Na základe voľby výrobcu sa povinný dohľad nad fázou výroby notifikovanou osobou musí zakladať na štyroch alternatívnych moduloch posudzovania zhody uvedených v prílohe II k smernici.
 • Výrobca po úspešnom posúdení zhody svojho výrobku musí vyhotoviť ES vyhlásenie o zhode, v ktorom sa prehlasuje, že dotknutý výrobok vyhovuje požiadavkám tejto smernice.
 • Plynový spotrebič alebo jeho štítok s údajmi musí mať označenie CE a tieto nápisy:
  • názov výrobcu alebo jeho identifikačný symbol;
  • obchodný názov spotrebiča;
  • typ elektrického napájania, ak sa použije;
  • kategória spotrebiča;
  • posledné dvojčíslo roku, v ktorom bolo označenie CE pripevnené.

Zrušenie

Smernica 2009/142/ES sa zrušuje a nahrádza nariadením (EÚ) 2016/426 s účinnosťou od 21. apríla 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 5. januára 2010 a zrušuje sa ňou a kodifikuje smernica 90/396/ES spolu s jej zmenami, ktorú krajiny EÚ museli začleniť do vnútroštátnych právnych predpisov do 30. júna 1991.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Notifikovaná osoba: poskytuje posúdenie zhody za podmienok stanovených smernicami. Ide o službu pre výrobcov vo verejnom záujme.

ES vyhlásenie o zhode s typom: výrobca prehlási, že spotrebiče vyhovujú typu podľa opisu v osvedčení o typovom schválení ES a spĺňajú základné požiadavky tejto smernice.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/142/ES z 30. novembra 2009 týkajúca sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 10 – 27)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 99 – 147)

Posledná aktualizácia 30.01.2017

Top