Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posilňovanie celosvetovej konkurencieschopnosti investičných fondov EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posilňovanie celosvetovej konkurencieschopnosti investičných fondov EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/65/ES – pravidlá týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa v nej jednotné pravidlá o investičných fondoch, ktoré umožňujú cezhraničné ponúkanie investičných fondov regulovaných na úrovni EÚ.
 • Vymedzujú sa v nej hlavné predpisy EÚ, ktorými sa riadia PKIPCP*.

HLAVNÉ BODY

Hlavné ciele smernice:

 • ponúknuť investorom širší výber produktov za nižšie náklady prostredníctvom
  • efektívnejšieho trhu PKIPCP v EÚ,
  • lepších informácií pre investorov,
  • účinnejšieho dohľadu nad fondmi; a
 • zachovať konkurencieschopnosť investičného sektora EÚ pomocou upravenia pravidiel podľa vývoja na trhu.

V tejto smernici sa konkrétne stanovujú pravidlá o:

 • informáciách pre investora prostredníctvom štandardizovaného súhrnného informačného dokumentu s cieľom uľahčiť spotrebiteľovi pochopenie produktu;
 • skutočnom európskom pase pre spoločnosti spravujúce PKIPCP, ktorý umožňuje správcovskej spoločnosti so sídlom v jednej krajine EÚ spravovať fondy v iných krajinách EÚ;
 • uvádzaní PKIPCP na trh v iných krajinách, napr. prostredníctvom zjednodušenia administratívnych postupov;
 • zlúčeniach PKIPCP v iných krajinách;
 • väčšom dohľade nad PKIPCP a spoločnosťami, ktoré ich spravujú, napr. prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad finančnými službami.

Smernica 2009/65/ES je štvrtou verziou právnej úpravy PKIPCP a nahrádza smernicu 85/611/EHS o PKIPCP.

Smernica 2009/65/ES bola pozmenená smernicou 2014/91/EÚ (PKIPCP V), v ktorej boli zavedené nové pravidlá o depozitároch PKIPCP (subjekt, ktorý má v držbe aktíva), napr. subjekty, ktoré sú oprávnené zabezpečovať túto funkciu, ich úlohy, pravidlá delegovania a zodpovednosti depozitárov.

Zároveň bola doplnená nariadením (EÚ) 2016/438, ktoré sa zameriava na mimotrhové riziká súvisiace s činnosťami depozitárov. Vzťahuje sa na hľadiská povinností depozitárov, ako sú:

 • úschova aktív PKIPCP;
 • povinnosti dohľadu (napr. kontrolovať, či sú investície PKIPCP v súlade s ich investičnými stratégiami tak, ako sú opísané v ich pravidlách alebo ponukových materiáloch alebo zabezpečovať, aby PKIPCP neporušovali ich investičné obmedzenia); a
 • zodpovednosť za aktíva.

V nariadení (EÚ) 2016/438 sa súčasne stanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v záujme ochrany solventnosti aktív PKIPCP, ako aj podrobné požiadavky na nezávislosť správcov a depozitárov PKIPCP.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 7. decembra 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 30. júna 2011.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP): investičné prostriedky, ktoré zhromažďujú kapitál investorov a investujú tento kapitál kolektívne prostredníctvom portfólia finančných nástrojov, ako sú akcie, dlhopisy a ďalšie cenné papiere.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32 – 96)

Následné zmeny smernice 2009/65/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Korigendum

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o kľúčové informácie pre investorov a podmienky, ktoré treba splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov alebo prospektu na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom webových stránok (Ú. v. EÚ L 176, 10.7.2010, s. 1 – 15)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 584/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o formu a obsah štandardného oznámenia a osvedčenia PKIPCP, využívanie elektronickej komunikácie medzi príslušnými orgánmi na účely oznámenia, postupy pri previerkach na mieste a vyšetrovaniach a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 176, 10.7.2010, s. 16 – 27)

Smernica Komisie 2010/43/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky, konflikty záujmov, pravidlá výkonu činnosti, riadenie rizík a obsah dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou (Ú. v. EÚ L 176, 10.7.2010, s. 42 – 61)

Smernica Komisie 2010/42/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný-zberný a oznamovacieho postupu (Ú. v. EÚ L 176, 10.7.2010, s. 28 – 41)

Korigendum

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/438 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016, s. 11 – 30)

Posledná aktualizácia 02.08.2016

Top