Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) - pravidlá vydávania osvedčení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) - pravidlá vydávania osvedčení

Toto nariadenie prispieva k dosahovaniu cieľov na odstránenie znečisťujúcich emisií a na zabezpečenie kvality ovzdušia. Ustanovujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa technických požiadaviek na typové schvaľovanie ťažkých úžitkových vozidiel a ich motorov, pokiaľ ide o emisie, a dopĺňajú sa existujúce právne predpisy o typovom schvaľovaní motorových vozidiel v Spoločenstve.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Text s významom pre EHP).

SÚHRN

V tomto nariadení sa vymedzuje právny rámec typového schvaľovania motorových vozidiel, motorov a náhradných dielov pre ťažké úžitkové vozidlá, pokiaľ ide o ich emisnú výkonnosť. Zároveň sa v ňom stanovujú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na:

zhodu prevádzkovaných vozidiel a motorov;

životnosť zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok;

palubné diagnostické systémy (OBD);

dostupnosť informácií o OBD vozidiel a informácií o opravách a údržbe vozidiel;

meranie spotreby paliva a emisií CO2.

Toto nariadenie sa uplatňuje na motorové vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, a na všetky motorové vozidlá kategórií M3 a N3, ako sú definované v prílohe II smernice 2007/46/ES.

Povinnosti výrobcov

Výrobcovia musia vedieť preukázať, že všetky nové vozidlá, motory alebo náhradné diely, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, majú typové schválenie ES v súlade s týmto nariadením.

Výrobcovia tiež musia vykonávať technické opatrenia na zabezpečenie efektívneho obmedzenia výfukových emisií počas celej bežnej životnosti vozidla a za normálnych podmienok použitia.

Požiadavky a skúšky

Výrobcovia musia vybaviť vozidlá alebo motory komponentmi, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie limitných hodnôt emisií ustanovených v prílohe I tohto nariadenia podľa podmienok spresnených Európskou komisiou v tomto nariadení a jeho vykonávacích aktoch.

Prístup k informáciám

Výrobcovia vozidiel musia poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom prístup k informáciám z palubného diagnostického systému (OBD)a k diagnostickým zariadeniam, nástrojom alebo softvéru. Výrobcovia okrem toho zabezpečia štandardizované, bezpečné a diaľkovo riadené zariadenie s cieľom umožniť nezávislým opravárom dokončiť činnosti, ktoré vyžadujú prístup k bezpečnostnému systému vozidiel.

Tieto informácie sa uverejnia na internetových lokalitách výrobcov alebo, ak to nie je možné, inou vhodnou formou.

Harmonogram

Od 31. decembra 2012 vnútroštátne orgány viac nebudú udeľovať typové schválenia ES alebo vnútroštátne typové schválenia vozidlám, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením. Od 31. decembra 2013 takisto zakážu registráciu nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením.

Finančné stimuly

Členské štáty môžu poskytnúť finančné stimuly na nákup motorových vozidiel v sériovej výrobe, ktoré sú v súlade s týmto nariadením do 31. decembra 2013. Môže sa tiež zvážiť zavedenie opatrení na dodatočné vybavenie vozidiel alebo na zošrotovanie vozidiel.

Výška finančných stimulov sa rovná dodatočným nákladom technických opatrení, ktoré boli zavedené na zabezpečenie súladu vozidla s limitnými hodnotami emisií.

Týmto nariadením sa s účinnosťou od 31. decembra 2013 zrušila smernica 80/1269/EHS, smernica 2005/55/ES a smernica 2005/78/ES.

Kontext

V šiestom environmentálnom akčnom programe Spoločenstva sa poukazuje na potrebu zníženia znečistenia ovzdušia. Toto nariadenie prispieva k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia tak, že ustanovuje systém, ktorý automobilovému priemyslu nariaďuje obmedziť emisie z vozidiel, ktoré vyrába.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 595/2009

7.8.2009

-

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 582/2011

15.7.2011

-

Ú. v. EÚ L 167, 25.6.2011

Nariadenie (EÚ) č. 133/2014

10.3.2014

-

Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2014

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 136/2014, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) (Ú. v. EÚ L 43, 13.2.2014).

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a nariadenie (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel. (COM(2014)28 final z 31. januára 2014 - neuverejnené v Úradnom vestníku).

V tomto návrhu sa v súvislosti s kvalitou ovzdušia v EÚ a s programom lepšej právnej regulácie zavádza niekoľko zmien, ktorých cieľom je okrem iného zjednodušiť systém typového schvaľovania pre výrobcov a zaviesť nové limitné hodnoty emisií NO2.

Posledná aktualizácia: 29.04.2014

Top