Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osvetlenie a svetelná signalizácia na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Osvetlenie a svetelná signalizácia na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách

Táto smernica je súčasťou harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov o typovom schvaľovaní ES pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá. Smernicou sa ustanovujú pravidlá vzťahujúce sa na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu pre tieto typy vozidiel.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (Text s významom pre EHP).

SÚHRN

Smernicou sa ustanovujú technické pravidlá montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidiel. Patrí do rozsahu smernice 2002/24/ES vzťahujúcej sa na typové schvaľovanie dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel.

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa uplatňuje na:

  • dvojkolesové mopedy;
  • trojkolesové mopedy a ľahké štvorkolky;
  • dvojkolesové motocykle;
  • motocykle s postranným vozíkom;
  • trojkolky.

Technické požiadavky

Technické požiadavky sa týkajú počtu, schém usporiadania, geometrickej viditeľnosti, orientácie, zlúčenia s inými zariadeniami a kontroliek pre všetky dotknuté zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu a v závislosti od typu vozidla.

Zariadenia na osvetlenie musia byť namontované tak, aby bolo možné ich presné nastavenie. Podmienky týkajúce sa symetrie a farby musia byť splnené v prípade svietidiel, ktoré tvoria dvojicu.

Kontrolky musia byť viditeľné pre vodiča a musia byť v súlade s osobitným farebným kódom uvedeným v prílohe I k tejto smernici.

Typové schvaľovanie EÚ

Ak sú splnené požiadavky tejto smernice, krajiny EÚ nesmú zamietnuť udeliť typové schválenie dvoj- alebo trojkolesovému motorovému vozidlu ani zakázať jeho registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky. Ak nie sú splnené požiadavky, krajiny EÚ musia zamietnuť udeliť typové schválenie ES akémukoľvek dvoj- alebo trojkolesovému motorovému vozidlu.

Nariadením (EÚ) č. 168/2013 sa ruší smernica 2009/67/ES s účinnosťou od 1.1.2016.

Smernicou Komisie 2013/60/EÚ sa menia prílohy I až VI k smernici 2009/67/ES na prechodné obdobie do 1.1.2016.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/67/ES

14.9.2009

-

Ú. v. EÚ L 222, 25.8.2009

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2013/60/EÚ

11.12.2013

30.6.2014

Ú. v. EÚ L 329, 10.12.2013

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Úradný vestník EÚ L 60, 2.3.2013).

Posledná aktualizácia: 19.05.2014

Top