Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rezíduá veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rezíduá veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 470/2009 – postupy EÚ na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá maximálnych limitov rezíduí farmakologicky účinných látok, ako sú antibiotiká, ktoré sa používajú vo veterinárnej medicíne, pokiaľ ide o potraviny živočíšneho pôvodu vrátane mäsa, rýb, mlieka, vajec a medu, a to s cieľom zabezpečiť bezpečnosť potravín.

V tejto súvislosti sa v ňom zavádza

maximálny limit rezíduí*

referenčná hodnota pre prijatie opatrení* v prípadoch, keď nebol vypočítaný maximálny limit rezíduí.

HLAVNÉ BODY

Žiadateľ o povolenie pre veterinárny liek, v ktorom sa použije akákoľvek farmakologicky účinná látka, na uvedenie na trh, musí predložiť žiadosť Európskej agentúre pre lieky. Agentúra musí vydať stanovisko, v ktorom uvedie vedecké hodnotenie rizika a odporúčania v oblasti riadenia rizika.

Agentúra rozhodne o tom, či sa pri určitej potravine alebo druhu musia uplatniť stanovené maximálne limity rezíduí. Európska komisia stanovuje pravidlá o podmienkach týkajúcich sa výpočtu limitov rezíduí.

V hodnotení rizika sa musí zvážiť, či príslušný typ a množstvo rezíduí predstavuje bezpečnostné riziko pre zdravie ľudí.

V odporúčaniach v oblasti riadenia rizika sa musia posúdiť rozličné faktory vrátane dostupnosti alternatívnych látok na liečbu príslušných druhov.

Komisia klasifikuje farmakologicky účinné látky, ku ktorým už agentúra vydala svoje stanovisko. Môže určiť referenčné hodnoty pre prijatie opatrení pre rezíduá z farmakologicky účinných látok, ktoré nie sú klasifikované.

V niektorých prípadoch môže Komisia alebo krajina EÚ predložiť agentúre žiadosť o stanovisko k maximálnym limitom rezíduí, a to napríklad vtedy, ak je používanie dotknutej látky povolené v krajine mimo EÚ.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na niektoré látky vrátane látok, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EÚ o kontaminujúcich látkach v potravinách.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nadobudlo účinnosť 6. júla 2009.

KONTEXT

Predchádzajúce pravidlá EÚ týkajúce sa tejto problematiky boli príliš zložité a viedli k zníženiu dostupnosti liečiv pre zvieratá určené na výrobu potravín. Toto nariadenie sa zaviedlo, aby sa zaistila bezpečnosť spotrebiteľov a dostupnosť veterinárnych liečiv na liečbu osobitných ochorení.

HLAVNÉ POJMY

*Maximálny limit rezíduí – maximálna koncentrácia rezíduí farmakologicky účinnej látky, ktorú možno povoliť v potravinách živočíšneho pôvodu.

*Referenčná hodnota pre prijatie opatrení – úroveň rezíduí farmakologicky účinnej látky určená z kontrolných dôvodov v prípade určitých látok, pre ktoré sa neurčil maximálny limit rezíduí. Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení sú určené po konzultácii s úradnými kontrolnými laboratóriami.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11 – 22)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1 – 72)

Následné zmeny a opravy nariadenia (EÚ) č. 37/2010 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako referencia.

Posledná aktualizácia 02.12.2015

Top