Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochranná známka Európskej únie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochranná známka Európskej únie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadením sa vytvárajú celoeurópske pravidlá a podmienky udeľovania ochrannej známky EÚ.

HLAVNÉ BODY

Ochranná známka EÚ

 • Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane subjektov verejného práva môže nadobudnúť ochrannú známku EÚ prostredníctvom zápisu.
 • Môže pozostávať z akékoľvek označenia, najmä zo slov (vrátane osobných mien), vzorov, písmen, čísloviek a tvaru výrobku alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé:
  • rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov a
  • byť znázornené v registri ochranných známok takým spôsobom, aby verejnosť a úrady presne vedeli, aký predmet je chránený.

Práva majiteľa

Majiteľovi sa udeľujú výhradné práva, ktoré zakazujú tretím osobám používať ktorékoľvek z týchto označení na komerčné účely:

 • akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou EÚ, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná;
 • akékoľvek označenie, kde existuje pravdepodobnosť zámeny s inou ochrannou známkou;
 • akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné s ochrannou známkou EÚ, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tovarom alebo službám, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, pokiaľ by používanie tohto označenia ťažilo z dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky.

Majiteľ ochrannej známky EÚ však nesmie zakázať tretím osobám používať tieto označenia na komerčné účely:

 • svoje vlastné meno alebo adresu;
 • označenia týkajúce sa charakteristík tovarov alebo služieb, ako napríklad druhu, kvality alebo množstva;
 • ochrannú známku tam, kde je nevyhnutné uviesť zamýšľaný účel výrobku alebo služby, napríklad príslušenstva alebo náhradných dielov.

Uplatňovanie

Prihlasovatelia musia podať prihlášku ochrannej známky EÚ na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Prihláška musí obsahovať tieto informácie:

 • žiadosť o zápis ochrannej známky EÚ;
 • informácie identifikujúce prihlasovateľa;
 • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada;
 • vyobrazenie ochrannej známky.

Prihlasovatelia musia zároveň zaplatiť prihlasovací poplatok. Prihlasovací poplatok sa musí uhradiť do jedného mesiaca od dátumu podania prihlášky, t. j. dátumu podania dokumentov na úrad.

Zápis

 • Úrad EUIPO po podaní prihlášky preskúma, či sú splnené všetky podmienky udelenia ochrannej známky EÚ.
 • Uverejnenie prihlášky umožní tretím stranám podať námietky proti udeleniu ochrannej známky na základe skorších práv prostredníctvom konania o námietkach.
 • Ak prihláška spĺňa všetky požadované kritériá a neboli podané ani uznané žiadne námietky, uverejní sa zápis ochrannej známky.

Ochranná lehota a obnova

 • Ochranné známky EÚ sa zapisujú na obdobie desiatich rokov odo dňa podania prihlášky.
 • Zápis možno obnoviť vždy o ďalších desať rokov. Žiadosť o obnovenie sa musí podať do 6 mesiacov pred koncom platnosti zápisu.

Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť

Ochrannej známky EÚ sa možno vzdať pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná. Práva majiteľa možno aj zrušiť, ak:

 • počas piatich rokov sa ochranná známka v EÚ riadne nepoužívala;
 • ochranná známka sa stane obvyklým pomenovaním pre tovar alebo službu;
 • ochranná známka by mohla klamať verejnosť, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb.

V nariadení sa stanovujú aj dôvody neplatnosti ochrannej známky. Tieto dôvody zahŕňajú napríklad prípady, kedy prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

Kolektívne známky EÚ

Pri podaní prihlášky možno ochrannú známku označiť ako kolektívnu známku. Kolektívne známky EÚ môžu prihlasovať tieto subjekty – združenia:

 • výrobcov,
 • producentov,
 • dodávateľov služieb,
 • obchodníkov,
 • právnických osôb spravovaných verejným právom.

Certifikačné známky EÚ

Ochrannú známku EÚ možno označiť aj ako certifikačnú známku. Majiteľ takejto známky osvedčuje materiál, spôsob výroby tovaru alebo výkonu služieb, kvalitu, presnosť alebo iné vlastnosti (okrem zemepisného pôvodu) certifikovaných výrobkov a služieb.

Žaloba

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 sa vzťahuje na konania týkajúce sa ochranných známok EÚ a prihlášok ochranných známok EÚ, ako aj na súčasne prebiehajúce a po sebe nasledujúce žaloby na základe ochranných známok EÚ a národných ochranných známok.

Krajiny EÚ musia určiť „súdy pre ochranné známky EÚ“. Tieto súdy majú výlučnú právomoc vo všetkých sporoch týkajúcich sa porušovania práv a platnosti ochranných známok EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 13. apríla 2009.

KONTEXT

Úrad EUIPO od 23. marca 2016 nahrádza Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu v súlade s nariadením (EÚ) 2015/2424,ktorým sa zmenilo nariadenie (ES) č. 207/2009.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke EUIPO – ochranné známky.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1 – 42)

Následné zmeny nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 04.04.2016

Top