Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dodatkové ochranné osvedčenia pre liečivá a výrobky na ochranu rastlín

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dodatkové ochranné osvedčenia pre liečivá a výrobky na ochranu rastlín

 

Nariadenie (ES) č. 469/2009 – dodatkové ochranné osvedčenie pre farmaceutické výrobky

Nariadenie (ES) č. 1610/96 – dodatkové ochranné osvedčenie pre výrobky na ochranu rastlín

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO NARIADENÍ?

 • Týmito nariadeniami sa poskytuje dodatočná ochrana pre osobitné farmaceutické výrobky a výrobky na ochranu rastlín, ktoré majú národný patent a sú schválené na predaj.
 • Ochrana Európskej únie sa zameriava na nápravu rozdielov a nedostatkov v národných patentových systémoch týkajúcich sa farmaceutických výrobkov a výrobkov na ochranu rastlín.

HLAVNÉ BODY

 • Akémukoľvek výrobku chránenému národným patentom, ktorý musí byť schválený vnútroštátnymi orgánmi predtým, než sa bude môcť predať, a ktorý zatiaľ nemá osvedčenie, môže byť udelené dodatkové ochranné osvedčenie*.
 • Dodatkové ochranné osvedčenie poskytuje rovnaké práva ako základný patent.
 • Žiadosť o dodatkové ochranné osvedčenie sa musí podať na príslušnom vnútroštátnom orgáne priemyselného vlastníctva v lehote šiestich mesiacov od udelenia oprávnenia na uvedenie na trh.
 • Dodatkové ochranné osvedčenie nadobúda účinnosť po uplynutí platnosti základného patentu a je platné počas piatich rokov. V prípade farmaceutických výrobkov sa môže platnosť dodatkového ochranného osvedčenia raz predĺžiť o šesť mesiacov za predpokladu, že bol pripravený výskumný pediatrický plán.
 • Celková doba trvania ochrany poskytnutá patentom a dodatkovým ochranným osvedčením nemôže byť viac ako 15 rokov od udelenia povolenia na uvedenie na trh.

ODKEDY SA NARIADENIA UPLATŇUJÚ?

 • Nariadenie (ES) č. 469/2009 kodifikuje Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92. Uplatňuje sa od 6. júla 2009.
 • Nariadenie (ES) č. 1610/96 sa uplatňuje od 8. februára 1997, okrem tých krajín, ktorých vnútroštátne právo neumožňuje patentovať výrobky na ochranu rastlín, v ktorých sa uplatňuje od 2. januára 1998.

KONTEXT

 • Dĺžka doby, ktorá uplynie medzi podaním žiadosti o patent na nové liečivo alebo výrobok na ochranu poľnohospodárskych plodín a získaním oprávnenia na ich predaj, má za následok skrátenie doby účinnej ochrany patentu. Cieľom dodatkového ochranného osvedčenia je vykompenzovať toto skrátenie v súvislosti s účinnou ochranou patentu v týchto dvoch oblastiach.
 • Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Dodatkové ochranné osvedčenie: osobitné právo duševného vlastníctva (sui generis) pôsobiace ako predĺženie patentu.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 1 – 10)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 469/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 198, 8.8.1996, s. 30 – 35)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 14.03.2017

Top