Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Počítačové programy – právna ochrana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Počítačové programy – právna ochrana

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/24/ES – právna ochrana počítačových programov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je objasniť a odstrániť rozdiely medzi právnou ochranou počítačových programov v jednotlivých krajinách Európskej únie (EÚ) s cieľom prispievať k správnemu fungovaniu vnútorného trhu.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Ochrana zabezpečená v tejto smernici sa vzťahuje na:

 • vyjadrenie počítačového programu v akejkoľvek forme, ale nie na myšlienky a princípy, ktoré sú podkladom počítačového programu alebo akýchkoľvek jeho prvkov;
 • počítačový program, ktorý je pôvodný v tom zmysle, že je autorovým vlastným duševným výtvorom;
 • počítačové programy vytvorené pred 1. januárom 1993, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek akty prijaté a práva nadobudnuté pred týmto dátumom.

Autorstvo

 • Autorom počítačového programu je osoba alebo skupina osôb, ktorá program vytvorila, alebo, kde to umožňuje vnútroštátny právny poriadok, právnická osoba, teda spoločnosť alebo iný právny subjekt.
 • Ak počítačový program vytvorila spoločne skupina fyzických osôb, výlučné práva patria týmto osobám spoločne.
 • Ak zamestnanec vytvorí počítačový program pri plnení jeho povinnosti alebo podľa pokynov vydaných jeho zamestnávateľom, zamestnávateľ má výlučné majetkové práva k tomuto programu.

Výlučné práva majiteľa práv

Majiteľ práv k počítačovému programu môže vykonať alebo môže oprávniť iné osoby, aby vykonali tieto úkony:

 • trvalé alebo dočasné rozmnoženiny programu alebo jeho časti;
 • preklad, spracovanie, úpravu a každú inú zmenu počítačového programu;
 • rozširovanie programu.

Obmedzenia týchto výlučných práv (bez potreby predchádzajúceho povolenia od majiteľa práv)

 • Oprávnený nadobúdateľ programu môže rozmnožovať, preložiť, upraviť alebo zmeniť program, aby mohol program používať v súlade s jeho zamýšľaným účelom.
 • Osoba, ktorá má právo používať počítačový program, môže vytvoriť záložnú rozmnoženinu, pokiaľ to je nutné na dané použitie.
 • Táto osoba môže tiež program skúmať, študovať alebo skúšať jeho fungovanie s cieľom zistiť myšlienky a princípy, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok programu.

Spätný preklad *

Predchádzajúce povolenie majiteľa práv sa nevyžaduje tam, kde reprodukcia kódu a preklad jeho formy sú nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie interoperability* nového počítačového programu s inými programami.

Uplatňujú sa tieto podmienky:

 • tieto úkony uskutočňuje nadobúdateľ licencie alebo iná osoba, ktorá má právo používať rozmnoženinu počítačového programu;
 • informácia o interoperabilite nebola predtým rýchlo dostupná;
 • tieto úkony sú obmedzené na tie časti pôvodného programu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie interoperability.

Osobitné ochranné opatrenia

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia proti osobám, ktoré sa dopustia týchto činov:

 • uvedenie nedovolenej rozmnoženiny počítačového programu do obehu;
 • držba nedovolenej rozmnoženiny programu na obchodné účely;
 • uvedenie do obehu alebo držba na obchodné účely akýchkoľvek prostriedkov, ktorých jediným zamýšľaným účelom je uľahčiť neoprávnené odstránenie alebo obídenie akéhokoľvek technického ochranného zariadenia.

Nedovolené rozmnoženiny počítačového programu môžu byť zabavené podľa vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 25. mája 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1992, čo je lehota uvedená v smernici 91/250/EHS, ktorá bola kodifikovaná smernicou 2009/24/ES.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Spätný preklad: prevod programovacieho kódu na vyššiu úroveň programovacieho jazyka, ktorý vie prečítať človek.

Interoperabilita: schopnosť systému alebo produktu pracovať s inými systémami alebo produktmi bez potreby akýchkoľvek ďalších úkonov zo strany spotrebiteľa.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22)

Posledná aktualizácia 23.01.2017

Top