Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie (KOM/2009/0114 v konečnom znení) – Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA EURÓPSKEJ KOMISIE?

Vymedzuje sa v ňom rad opatrení, ktoré sa majú prijať s cieľom naštartovať oživenie v Európskej únii (EÚ) po finančnej kríze, ktorá sa začala v lete 2007 a zosilnela v lete 2008.

HLAVNÉ BODY

V oznámení je predstavený ambiciózny program, cieľom ktorého je:

 • 1.

  obnovenie a udržanie stability finančného sektora

V správe, ktorú predstavila skupina De Larosière (pdf), sa stáva dohľad základom stabilného finančného systému.

Európska komisia plánuje zriadiť rámec pre dohľad s cieľom včas zistiť potenciálne riziká súvisiace s finančnými trhmi prostredníctvom:

 • 2.

  Bezpečnosť sa takisto musela stať neoddeliteľnou súčasťou budúcich európskych nariadení. Komisia z tohto dôvodu navrhla:

  • legislatívny nástroj, ktorým sa stanovujú regulačné normy a normy pre dohľad nad hedžingovými fondmi, súkromným kapitálom;
  • Bielu knihu o nástrojoch včasného zásahu na predchádzanie krízam;
  • správu o derivátoch a iných komplexných štruktúrovaných produktoch s cieľom zvýšiť transparentnosť a zaistiť finančnú stabilitu;
  • právne predpisy na zvýšenie kvality a kvantity opatreného kapitálu, riešenie rizika likvidity a nadmerného pákového efektu.

Komisia plánuje prijať opatrenie s cieľom obnoviť dôveru európskych investorov, spotrebiteľov a malých a stredných podnikov vo svoje hospodárstva, ich prístup k úverom a ich práva, pokiaľ ide o finančné produkty, a to v týchto oblastiach:

Uvažuje sa aj nad odmeňovaním zamestnancov vo finančnom sektore a jeho riaditeľov, a to prostredníctvom balíka legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je podrobiť ich obozretnému dohľadu.

A napokon sa mal zaviesť harmonizovaný systém sankcií s cieľom zabrániť zneužívaniu trhu.

 • 3.

  Podpora reálnej ekonomiky

Jednotný trh EÚ by mal naďalej byť hnacím motorom hospodárskej a sociálnej prosperity v EÚ. Krajiny EÚ by preto mali zvýšiť svoju podporu reálnej ekonomiky uplatňovaním týchto zásad:

 • odstraňovanie bariér voľného pohybu tovarov a služieb;
 • zavádzanie štrukturálnych zmien, ktorými sa riešia výzvy v oblasti klímy a energetiky, prostredníctvom podpory nízkouhlíkového hospodárstva;
 • podpora výmeny osvedčených postupov a synergií z hľadiska spolupráce EÚ;
 • udržanie jednotného trhu EÚ otvoreného pre obchodných partnerov.
 • 4.

  Podpora obyvateľstva

Kríza mala negatívny dosah aj na trh práce a zvýraznili sa ňou problémy nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia. Komisia s cieľom bojovať proti týmto problémom vyzvala krajiny EÚ, aby začali konať v týchto oblastiach:

 • udržanie ľudí v zamestnaní;
 • posilnenie aktivácie a poskytovanie vhodnej podpory príjmov;
 • investovanie do rekvalifikácie a zvyšovania zručností;
 • opatrenia proti nadmernej zadlženosti a na udržanie prístupu k finančným službám;
 • zaručenie voľného pohybu pracovníkov;
 • zavádzanie opatrení na podporu nekvalifikovaných pracovníkov;
 • boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky;
 • podpora flexiistoty z hľadiska ochrany zamestnania.

KONTEXT

Časť tohto oznámenia bola navrhnutá pri príprave na samit G20 v Londýne (apríl 2009). S cieľom zmierniť nedostatky svetového hospodárstva spôsobené krízou boli vyhotovené tieto návrhy:

 • posilnenie svetovej finančnej štruktúry;
 • posilnenie finančného rámca.

AKT

Oznámenie pre jarné zasadnutie Európskej Rady – Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe – časť 1 (KOM/2009/0114 v konečnom znení zo 4.3.2009)

Posledná aktualizácia 08.05.2016

Top