Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ratingové agentúry

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ratingové agentúry

Ratingové agentúry poskytujú nezávislé posudky o úverovej bonite subjektu, dlhu alebo finančného záväzku či finančného nástroja.

Ich ratingy majú priamy vplyv na trhy a hospodárstvo.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

SÚHRN

Cieľom tohto nariadenia je regulovať činnosť ratingových agentúr v záujme ochrany investorov a európskych finančných trhov pred rizikom nenáležitých postupov. Cieľom je zaručiť nezávislosť a integritu procesu ratingu úverov a zlepšiť kvalitu vydávaných ratingov.

Registrácia, pravidlá vykonávania činnosti a dohľadu: Povinnosti ratingových agentúr, ak chcú byť zaregistrované v Európskej únii (EÚ):

 • vyhýbať sa konfliktu záujmov - napr. analytik úverových ratingov nesmie hodnotiť subjekt, v ktorom má vlastnícky podiel;
 • zabezpečiť kvalitu úverových ratingov a ratingových metodík;
 • zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti - napr. vydávať výročnú správu o transparentnosti.

Od júla 2011 je za registráciu úverových ratingových agentúr zodpovedný Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý má výlučnú právomoc dohľadu v súvislosti s týmito agentúrami.

Zmeny zavedené v nových pravidlách:

Menšia závislosť od úverových ratingov

 • Finančné inštitúcie a investori sú povinní vykonávať vlastné posudzovanie úverového rizika a nesmú sa spoliehať výlučne alebo automaticky na externé ratingy pri posudzovaní úverovej bonity subjektu alebo finančného nástroja.

Kvalitnejšie ratingy štátneho dlhu členských štátov EÚ

 • Ratingové agentúry musia zostaviť časový rozvrh s uvedením dátumov hodnotenia členských štátov EÚ, ktoré sa budú hodnotiť najmenej každých šesť mesiacov.
 • S cieľom zabrániť narušeniu trhu môžu byť ratingy zverejnené až po zatvorení búrz cenných papierov v EÚ a najmenej jednu hodinu pred ich opätovným otvorením.
 • Investori a členské štáty EÚ musia byť informovaní o faktoch a predpokladoch, z ktorých vychádzajú jednotlivé ratingy.

Väčšia zodpovednosť ratingových agentúr

 • Ratingová agentúra môže byť braná na zodpovednosť v prípade, že poruší nariadenie, či už úmyselne alebo prostredníctvom hrubej nedbanlivosti, a spôsobí tak škody investorovi alebo emitentovi.

Väčšia nezávislosť a menej konfliktov záujmov

 • Pravidlo rotácie vyžaduje, aby emitenti zložitých štruktúrovaných finančných nástrojov (resekuritizácia) každé štyri roky zmenili agentúru.
 • Ratingové agentúry musia verejnosť informovať o situáciách, keď akcionár vlastní päť alebo viac percent kapitálu agentúry alebo hlasovacích práv a päť alebo viac percent subjektu hodnoteného danou agentúrou. Ak obidva vlastnícke podiely dosiahnu alebo prekročia desať percent, ratingová agentúra nie oprávnená hodnotiť daný subjekt.
 • Zakazuje sa vlastniť päť alebo viac percent kapitálu alebo hlasovacích práv viac ako jednej ratingovej agentúry, pokiaľ tieto agentúry nepatria do tej istej skupiny.

Všetky dostupné ratingy sa budú zverejňovať na európskej ratingovej platforme, ktorej prevádzka sa začne v júni 2015.

Kontext

Nariadenie EÚ o ratingových agentúrach je súčasťou iniciatív, ktoré Európa vytvorila v reakcii na záväzky G-20 prijaté na samite vo Washingtone v novembri 2008.

Ďalšie informácie nájdete tu:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie č. 1060/2009

7. decembra 2009

-

Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 513/2011

1. júna 2011

-

Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011

Smernica 2011/61/EÚ

21. júla 2011

22. júla 2013

Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011

Nariadenie (EÚ) č. 462/2013

20. júna 2013

-

Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013

Smernica 2014/51/EÚ

23. mája 2014

31. marca 2015

Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 272/2012 zo 7. februára 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v súvislosti s poplatkami, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje ratingovým agentúram (Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2012).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 446/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa upravuje obsah a formát pravidelných správ obsahujúcich údaje o ratingoch, ktoré majú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy predkladať ratingové agentúry (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2012).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 447/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ustanovením regulačných technických predpisov na posudzovanie súladu ratingových metodík (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2012).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 448/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v oblasti regulačných technických predpisov na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri zriadenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2012).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 449/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre informácie o registrácii a certifikácii ratingových agentúr (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2012).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 946/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa pokút, ktoré ratingovým agentúram ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, vrátane pravidiel týkajúcich sa práva na obhajobu a dočasných ustanovení (Ú. v. EÚ L 282, 16.10.2012).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013).

Cieľom tejto smernice je predchádzať situáciám, v ktorých sa inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, PKIPCP, správcovské a investičné spoločnosti a správcovia alternatívnych investičných fondov výlučne alebo automaticky spoliehajú na úverové ratingy alebo ich používajú ako jediné kritérium pri posudzovaní rizika.

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uskutočniteľnosti siete menších ratingových agentúr (COM(2014)0248 final)

V správe sa posudzuje uskutočniteľnosť siete menších ratingových agentúr v EÚ a spôsob, akým by sieť mala prispievať k posilneniu menších agentúr s cieľom vytvoriť z nich konkurencieschopnejších hráčov. V správe sa navrhuje, aby sa posúdila pridaná hodnota siete menších ratingových agentúr v strednodobom a dlhodobom horizonte na základe analýzy vplyvov nových právnych predpisov.

Posledná aktualizácia: 25.09.2014

Top