Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti korupcii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti korupcii

V tomto oznámení Európskej komisie sa predstavujú spôsoby, ako posilniť boj proti korupcii v EÚ, a tiež politická vôľa krajín EÚ účinne bojovať proti korupcii.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru - Boj proti korupcii v EÚ (KOM (2011) 308 v konečnom znení zo 6. júna 2011).

SÚHRN

V tomto oznámení Európskej komisie sa predstavujú spôsoby, ako posilniť boj proti korupcii v EÚ, a tiež politická vôľa krajín EÚ účinne bojovať proti korupcii.

ČO JE CIEĽOM TOHTO OZNÁMENIA?

  • V oznámení sa uvádza, že každé dva roky sa bude zverejňovať správa EÚ o boji proti korupcii. Cieľom správy je pomocou údajov z rozličných zdrojov identifikovať trendy a slabé stránky, ktoré je potrebné riešiť v záujme zlepšenia boja proti korupcii.
  • Nalieha na krajiny EÚ, aby využili existujúce nástroje boja proti korupcii, ako je Dohovor OSN proti korupcii a Občianskoprávny dohovor Rady Európy o korupcii. Takisto vyzýva krajiny EÚ, aby do svojich vnútroštátnych právnych predpisov náležite začlenili právne predpisy EÚ týkajúce sa korupcie.
  • Prijíma záväzok posilniť spoluprácu medzi EÚ a medzinárodnými organizáciami, ako je Rada Európy, a to cez účasť EÚ v jej Skupine štátov proti korupcii (GRECO).
  • Zdôrazňuje, že je nevyhnutné aby sa z boja proti korupcii stala kľúčová súčasť všetkých politík EÚ, a to vnútorných, ako aj vonkajších. K vnútorným opatreniam patrí posilnenie súdnej a policajnej spolupráce a modernizácia pravidiel o zabavovaní majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Z vnútorného hľadiska bude Komisia aj naďalej monitorovať protikorupčné politiky v krajinách uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ, ako aj podmieňovať udeľovanie rozvojovej pomoci prijímaním protikorupčných opatrení.

SPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCII

  • V prvej správe EÚ o boji proti korupcii vydanej vo februári 2014 sa v 28 kapitolách o krajinách uvádza, že medzi krajinami EÚ existujú rozdiely, pokiaľ ide o povahu a úroveň korupcie. Jedna z kapitol je venovaná náchylnosti verejného obstarávania na korupciu, čo je problematika, ktorá si vyžaduje osobitnú pozornosť.
  • V kapitolách o jednotlivých krajinách sa zdôrazňujú trendy a problémy súvisiace s korupciou, uznávajú sa osvedčené postupy, pričom sa v závere kapitoly uvádzajú konkrétne odporúčania.
  • Správa takisto obsahuje výsledky dvoch prieskumov, v ktorých sa hodnotili skúsenosti a vnímanie korupcie medzi občanmi a podnikmi EÚ. Celkovo 76 % občanov EÚ považuje korupciu za rozšírený problém vo svojej krajine.

KONTEXT

Korupcia je problematika EÚ, ktorá spôsobuje širokú škálu finančných a sociálnych problémov. Napriek tomu, že boli zavedené protikorupčné nástroje, krajiny EÚ ich nevykonávajú dôsledne.

KĽÚČOVÉ TERMÍNY

Verejné obstarávanie: nákup tovarov a služieb verejným orgánom, ako je vnútroštátna alebo miestna vláda. Na verejné obstarávanie sa každoročne vynakladá 20 % HDP EÚ.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Rade o podmienkach zapojenia Európskej únie do Skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO) [KOM (2011) 307 v konečnom znení zo 6. júna 2011].

Rozhodnutie Komisie z 28. septembra 2011, ktorým sa zriaďuje skupina expertov pre korupciu (Ú. v. EÚ C 286, 30.9.2011, s. 4 - 11).

Správa EÚ o boji proti korupcii [COM(2014) 38 final z 3. februára 2014].

Posledná aktualizácia 02.01.2015

Top