Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zemepisný pôvod liehovín

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zemepisný pôvod liehovín

V záujme ochrany spotrebiteľov a rozvoja liehovarníckeho* odvetvia Európska únia (EÚ) vytvorila právny rámec, prostredníctvom ktorého sa zabezpečujú jednotné pravidlá pre celú EÚ týkajúce sa uvádzania liehovín na trh.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89

SÚHRN

V záujme ochrany spotrebiteľov a rozvoja liehovarníckeho* odvetvia Európska únia (EÚ) vytvorila právny rámec, prostredníctvom ktorého sa zabezpečujú jednotné pravidlá pre celú EÚ týkajúce sa uvádzania liehovín na trh.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa definovania, popisu, prezentácie a označovania liehovín, ako aj ochrany ich zemepisných označení. Vzťahuje sa na všetky liehoviny bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v krajinách EÚ alebo mimo EÚ.

HLAVNÉ BODY

  • V prílohe II k tomuto nariadeniu je vyznačených 46 rôznych kategórií liehovín s rôznymi vlastnosťami, ktoré musí liehovina mať, aby mohla byť zahrnutá do určitej kategórie. V prípade, že sa liehovina vyznačuje vlastnosťami liehovín z iných kategórií, môže sa predávať pod jedným alebo viacerými názvami kategórií.
  • Na liehoviny sa vzťahujú všeobecné pravidlá týkajúce sa prezentácie a označovania potravín. V tomto nariadení sa však vymedzujú osobitné pravidlá označovania a prezentácie, napr. označovanie použitých surovín, vymedzenie parametrov výrazu „zmes“, údaje o čase zretia, zákaz používania olovených uzáverov a zabezpečenie poskytnutia označenia v jednom alebo viacerých úradných jazykoch EÚ.
  • Zemepisné označenie označuje liehoviny ako liehoviny pochádzajúce z územia krajiny, ak možno danú kvalitu, povesť alebo inú vlastnosť liehoviny pripísať jej zemepisnému pôvodu.
  • Na to, aby mohli krajiny EÚ a mimo EÚ zemepisné označenie zaregistrovať, musia predložiť žiadosť Európskej komisii. K žiadosti sa musí pripojiť technická dokumentácia obsahujúca viaceré informácie, ako napríklad popis liehoviny, definovanie zemepisnej oblasti, popis metódy použitej na výrobu liehoviny, akékoľvek požiadavky stanovené v európskych, vnútroštátnych alebo regionálnych ustanoveniach a názov a kontaktná adresa žiadateľa.
  • Ak sa už liehovina nevyznačuje vlastnosťami uvedenými v technickej dokumentácii, Európska komisia môže registráciu zemepisného označenia zrušiť.

HLAVNÉ POJMY

*Liehoviny: alkoholické nápoje určené na ľudskú spotrebu. Podľa definície majú špecifické organoleptické vlastnosti a obsah alkoholu minimálne 15 % obj. Sú vyrobené destiláciou, macerovaním alebo pridaním dochucovadiel alebo zmiešaním liehoviny s inou liehovinou, etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu alebo určitými destilátmi.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 110/2008

20. februára 2008

-

Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16 - 54

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1334/2008

20. januára 2009

-

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34 - 50

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 110/2008 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 936/2009 zo 7. októbra 2009, ktorým sa uplatňujú dohody medzi Európskou úniou a tretími krajinami o vzájomnom uznaní určitých liehovín (Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2009, s. 5 - 6)

Posledná aktualizácia 02.10.2015

Top