Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikácia a registrácia oviec a kôz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikácia a registrácia oviec a kôz

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 21/2004, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom nariadenia je zaistiť vysledovateľnosť* oviec a kôz na základe povinnosti zo strany krajín Európskej únie (EÚ) zaviesť jednotný systém identifikácie a registrácie.

HLAVNÉ BODY

 • Každá krajina EÚ musí zriadiť systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz s týmito prvkami:
  • prostriedky identifikácie pre každé zviera;
  • registre, ktoré sa vedú v každom chove, s informáciami o chove, osobách zodpovedných za zvieratá, činnosť, druh produkcie a držané zvieratá;
  • sprievodné doklady, ktoré sa majú uchovať aspoň tri roky, no sú nepovinné v prípade, ak má daná krajina ústrednú počítačovú databázu, ktorá zahŕňa presuny zvierat;
  • ústredný register alebo počítačová databáza všetkých chovov a presunov skupín zvierat na vnútroštátnej úrovni.
 • Všetky ovce a kozy musia mať dva identifikátory s tým istým jedinečným individuálnym identifikačným číslom. Jeden z nich musí byť elektronický identifikátor.
 • Viditeľnými identifikátormi sú konvenčné ušné značky, môže to však byť aj známka na spenke kopyta (krúžok na nohe). Tetovanie možno tiež použiť, pokiaľ nie je zviera určené na obchod medzi krajinami EÚ. Elektronickými identifikátormi sú obvykle elektronické ušné značky, možno však použiť aj bachorové bolusy (elektronický identifikátor, ktorý zviera požije a ktorý možno skenovať).
 • Zvieratá určené na porážku pred dosiahnutím veku 12 mesiacov, ktoré nie sú určené na obchod v rámci EÚ alebo na vývoz do nečlenských krajín EÚ, môžu mať len jednu viditeľnú konvenčnú ušnú značku.
 • Na identifikačných značkách musí byť zobrazená krajina narodenia a individuálny kód zvieraťa.
 • Identifikáciu je potrebné vykonať do šiestich mesiacov od narodenia a predtým, ako zviera opustí svoj pôvodný chov. Možno ju predĺžiť na deväť mesiacov v prípade, ak sa zvieratá držia v podmienkach rozšíreného farmárčenia alebo farmárčenia na voľnom priestranstve. Identifikácia zvierat dovezených z krajín mimo EÚ sa musí uskutočniť do 14 dní.
 • Krajiny EÚ s celkovým počtom oviec a kôz 600 000 alebo menej, alebo v ktorých je celkový počet samotných kôz 160 000 alebo menej, môžu mať elektronickú identifikáciu ako voliteľnú v prípade, ak zvieratá nebudú určené na obchod medzi krajinami EÚ.
 • Krajiny EÚ musia uložiť pokuty za porušenie nariadenia.
 • Toto nariadenie sa zruší a nahradí nariadením (EÚ) 2016/429 s účinnosťou od 20. apríla 2021.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. januára 2004, s výnimkou článkov 14, 15 a 16, ktoré sa uplatňujú od 9. júla 2005. Určité voliteľné pravidlá sa stali povinnými od 1. januára 2010.

* HLAVNÉ POJMY

Vysledovateľnosť: schopnosť sledovať každé jedlo, krmivo, zviera určené na produkciu potravín alebo látku, ktorá sa použije na konzumáciu, a to počas všetkých fáz výroby, spracovania a distribúcie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8 – 17)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 21/2004 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2006/968/ES z 15. decembra 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o usmernenia a postupy na elektronickú identifikáciu oviec a kôz [oznámené pod číslom K(2006) 6522] (Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 41 – 45)

Pozri konsolidované znenie

Nariadenie Komisie (ES) č. 1505/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa implementuje nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o minimálnu úroveň kontrol, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s identifikáciou a registráciou oviec a kôz (Ú. v. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 3 – 6)

Pozri konsolidované znenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Posledná aktualizácia 04.10.2016

Top