Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana veľrýb, delfínov a sviňúch pred náhodným ulovením

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana veľrýb, delfínov a sviňúch pred náhodným ulovením

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 812/2004 – opatrenia o náhodných úlovkoch veľrybovitých cicavcov v loviskách rýb

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zavádzajú sa v ňom opatrenia na zníženie náhodných úlovkov (známe ako vedľajšie úlovky) veľrýb, delfínov a sviňúch (skupina morských cicavcov známa ako veľrybovité cicavce) rybárskymi plavidlami.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa zavádzajú:

 • technické opatrenia o sieťach na lov za žiabre (rybárska sieť, ktorá visí zvisle, aby sa ryby do nej zachytili za žiabre) a vlečných sieťach (rybárska sieť) v osobitných oblastiach (vymenovaných v prílohe I a III k nariadeniu);
 • systém monitorovania na palube rybárskych plavidiel na získavanie informácií o vedľajších úlovkoch veľrybovitých cicavcov v ohrozených loviskách rýb* (pozri prílohu III).

Akustické odplašovacie zariadenia

 • Boli vyvinuté rôzne typy akustických odplašovacích zariadení. Tieto zariadenia (často sa nazývajú „bzučiaky“) vydávajú signály, ktoré majú odplašiť veľkorybovité cicavce od rybárskeho výstroja.
 • Všetky rybárske plavidlá dlhé 12 metrov a viac, ktoré vykonávajú rybolov v osobitných oblastiach za dané rybolovné obdobie, musia používať takéto zariadenia.
 • Kapitáni rybárskych plavidiel musia pri nastavovaní výstroja zabezpečiť, aby zariadenia boli plne funkčné.
 • Krajiny Európskej únie (EÚ) musia priebežne monitorovať a hodnotiť vplyvy používania zariadení.
 • Technické špecifikácie zariadení (napr. vlastnosti signálu) a podmienky používania (t. j. maximálny odstup medzi zariadeniami na sieťach) sa vymedzujú v prílohe II k nariadeniu.
 • Krajiny EÚ môžu výnimočne až na dva roky povoliť používanie zariadení, ktoré nespĺňajú špecifikácie alebo podmienky používania, pokiaľ je ich používanie dostatočne zdokumentované.

Systémy monitorovania náhodných úlovkov

 • Krajiny EÚ musia vytvoriť a zaviesť systémy monitorovania náhodných úlovkov veľkorybovitých cicavcov rybárskymi plavidlami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou. Cieľom tohto postupu je získať reprezentatívne údaje o loviskách rýb vymenovaných v prílohe III.
 • V prípade plavidiel s dĺžkou menej ako 15 metrov sa údaje zbierajú prostredníctvom štúdií alebo pilotných projektov.
 • V prípade plavidiel s dĺžkou 15 metrov alebo viac monitorovanie vykonávajú pozorovatelia na palube.
 • Pokiaľ ide o pozorovateľov, v právnych predpisoch sa vymedzujú:
  • ich kvalifikácie (napr. príslušné skúsenosti s druhmi veľkorybovitých cicavcov a s rybolovnými postupmi);
  • ich spôsobilosť na vykonanie základných vedeckých úloh atď.;
  • ich úlohy (monitorovať náhodné úlovky a zbierať údaje potrebné na extrapoláciu pozorovaných vedľajších úlovkov na celé dotknuté lovisko rýb);
  • obsah správy, ktorú musia pozorovatelia poslať, a ktorá obsahuje údaje, ktoré zozbierali, výsledky pozorovania a zistenia.

Správy

 • Každý rok musia krajiny EÚ poslať správu Európskej komisii. Táto správa by mala:
  • obsahovať odhady celkových náhodných úlovkov veľkorybovitých cicavcov v jednotlivých dotknutých loviskách rýb;
  • zahŕňať posúdenie záverov zo správ pozorovateľov a akékoľvek iné príslušné informácie vrátane akéhokoľvek výskumu vykonaného na zníženie náhodného úlovku veľkorybovitých cicavcov v loviskách rýb.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júla 2004.

KONTEXT

Veľryby, delfíny a sviňuchy sú chránené podľa smernice EÚ o biotopoch, v ktorej sa od krajín EÚ vyžaduje, aby dohliadali na stav ochrany týchto druhov. EÚ preto prijala osobitné opatrenia s cieľom zabezpečiť čo najmenší vplyv na rybolovné činnosti.

* HLAVNÉ POJMY

*Ohrozené loviská rýb: v kontexte tohto súhrnu ide o loviská rýb, v ktorých je populácia veľrybovitých cicavcov mimoriadne ohrozená v dôsledku rybolovných činností.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 812/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 12 – 31)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 812/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 199/2008z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 1 – 12)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 04.10.2016

Top