Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a systému na kontrolu rybárstva

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zriaďuje EFCA, Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, ktorá sa pred rokom 2012 označovala ako Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva.

Cieľom EFCA je:

 • organizovať prevádzkovú koordináciu kontrolných a inšpekčných činností rybného hospodárstva krajín EÚ;
 • pomáhať im pri uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP).

HLAVNÉ BODY

Poslanie a úlohy EFCA sú nasledujúce.

 • Koordinovať:
 • Pomáhať krajinám EÚ:
  • pri oznamovaní informácií o rybolovných činnostiach a kontrolných a inšpekčných činnostiach Európskej komisii a ostatným zainteresovaným stranám;
  • pri plnení ich povinností v rámci pravidiel politiky v oblasti rybného hospodárstva.
 • Pomáhať krajinám EÚ a Komisii:
  • pri harmonizovaní uplatňovania politiky v oblasti rybného hospodárstva v celej EÚ;
  • so vzťahmi s nečlenskými krajinami EÚ, pokiaľ ide o dohody o rybnom hospodárstve.
 • Prispievať k:
  • výskumu a rozvoju kontrolných a inšpekčných techník;
  • odbornej príprave inšpektorov a výmene skúseností medzi krajinami EÚ.

Organizácia

Agentúru EFCA, ktorá má sídlo v španielskom meste Vigo, tvorí:

 • výkonný riaditeľ menovaný na 5 rokov;
 • poradný výbor pomáhajúci výkonnému riaditeľovi; a
 • správna rada (pozostávajúca zo zástupcu z každej krajiny EÚ a zo šiestich zástupcov Komisie), ktorá okrem iného menuje výkonného riaditeľa.

Správna rada zároveň každých päť rokov objednáva nezávislé vonkajšie hodnotenie efektivity EFCA.

Prevádzková koordinácia

EFCA koordinuje činnosti na pevnine, ako aj vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách. Túto koordináciu vykonáva pomocou plánov spoločného nasadenia, ktoré vypracuje EFCA po konzultácii s krajinami EÚ.

Výkonný riaditeľ zasiela návrh plánu nasadenia príslušnej krajine EÚ a Komisii. Plán sa príjme, pokiaľ sa do 15 pracovných dní nevznesie námietka voči plánu (v tomto prípade sa zasiela Komisii z dôvodu prijatia potrebných zmien).

Po prijatí sa v rámci plánov nasadenia:

 • uplatňujú vzťažné hodnoty a postupy kontroly a inšpekcie;
 • organizuje nasadzovanie vnútroštátnych prostriedkov; a
 • stanovujú sa podmienky, v rámci ktorých môže krajina EÚ vstúpiť do územných vôd inej krajiny EÚ.

Každý rok sa posudzuje účinnosť každého plánu spoločného nasadenia.

Koordinačné centrum EFCA poskytuje monitorovacie, dozorné a komunikačné nástroje.

Ďalšie dôležité body

 • EFCA môže nadobúdať alebo prenajímať zariadenie potrebné na vykonávanie plánov spoločného nasadenia a programov kontroly a inšpekcie.
 • Okrem ľudských zdrojov, ktoré poskytli krajiny EÚ na programy kontroly a inšpekcie, môžu byť ako inšpektori EÚ v medzinárodných vodách pridelení aj zamestnanci EFCA.
 • EFCA môže zriadiť pohotovostnú jednotku na zber a posudzovanie informácií a určenie možností na pomoc pri podpore SRP v prípade, ak je vystavená závažnému riziku, ktorému nemožno predchádzať súčasnými prostriedkami.
 • EFCA prispieva k vykonávaniu integrovanej námornej politiky EÚ.
 • EFCA je financovaná z troch zdrojov:
  • rozpočet EÚ,
  • platby za služby poskytované krajinám EÚ a
  • príjem z publikácií, odbornej prípravy a iných služieb, ktoré poskytuje.
 • EFCA je zapojená do rôznych projektov výskumu a rozvoja v rámci programu Horizont 2020 v oblasti námorného dozoru a techník pozorovania Zeme.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 10. júna 2005.

KONTEXT

V dôsledku reformy SRP v roku 2002 sa harmonizované podmienky pre vykonávanie pravidiel stali kľúčovým prvkom politiky. Za nevyhnutné sa považovalo vytvorenie stálej štruktúry s cieľom zaistiť koordináciu inšpekčných a kontrolných činností v sektore rybného hospodárstva. Výsledkom tejto potreby bola Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (neskôr EFCA).

AKT

Nariadenie Rady (ES) 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1 – 14)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 768/2005 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 14.01.2016

Top