Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Začlenenie environmentálnych aspektov do európskej normalizácie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Začlenenie environmentálnych aspektov do európskej normalizácie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [COM(2004) 130 final] – začlenenie environmentálnych aspektov do európskej normalizácie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa environmentálne aspekty systematickejšie začleňovali do európskych noriem, a aby osoby zapojené do zostavovania týchto noriem prihliadali na ochranu životného prostredia.

HLAVNÉ BODY

 • Európska normalizácia umožňuje uplatňovanie harmonizovaných technických noriem v krajinách Európskej únie (EÚ). Uľahčuje tak obchod na jednotnom trhu.
 • Normalizácia zohráva úlohu pri tvorbe politík EÚ a šírení technických poznatkov. Začlenením environmentálnych aspektov budú môcť normy prispievať k udržateľnému rozvoju a súvisiacim politikám EÚ.

Vývoj európskej normalizácie

 • Európske normy sú dobrovoľné dokumenty, ktoré zostavili európske alebo medzinárodné normalizačné organizácie. Táto práca je založená na proaktívnom postupe a na konsenze všetkých zainteresovaných strán.
 • Postup zostavovania noriem sa vykonáva podľa nového prístupu k technickej harmonizácii a normalizácii.
 • Normalizácia sa vzťahuje na čoraz viac odvetví. Považuje sa za užitočný nástroj ochrany životného prostredia, keďže:
  • má vplyv na to, ako výrobky a služby ovplyvňujú životné prostredie, najmä v súvislosti s akčným plánom obehového hospodárstva;
  • uplatňuje normalizované testovacie a meracie metódy v záujme uľahčenia vykonávania environmentálneho práva. Platí to pre horizontálne normy, ktoré sa používajú na zjednodušenie merania úrovní znečisťujúcich látkach v kaloch, ako aj v pôde či bioodpade;
  • presadzuje využívanie environmentálnych technológií a podporuje iniciatívy s prínosom pre životné prostredie. Normalizácia môže napríklad pomôcť pri uvádzaní na trh v prípade technológie, ako je mikrokogenerácia, ktorá umožňuje súčasnú tvorbu tepla a elektrickej energie v budove;
  • zostavuje normy environmentálneho manažérstva, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie environmentálneho správania podnikov, napr. séria medzinárodných noriem 14000 od Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO).
 • Ak bude Európa schopná vytvoriť environmentálne normy, môže to viesť k vytvoreniu medzinárodných noriem.

Environmentálne normy

 • Environmentálnu kvalitu noriem vytváraných v EÚ možno zlepšiť. Osobitná pozornosť je takisto venovaná kvalite noriem, ktoré sa zostavujú v pristupujúcich krajinách. Hlavným cieľom je:
  • zlepšiť environmentálnu odbornú prípravu odborníkov, ktorí zostavujú alebo revidujú európske normy a umožňujú všetkým zainteresovaným stranám získať prístup k environmentálnym informáciám. Šírenie technického know-how by sa malo podporovať na európskej a vnútroštátnej úrovni;
  • stanoviť priority v rámci tém, ktoré treba riešiť, s prihliadnutím na otázky verejného záujmu súvisiace s environmentálnou politikou EÚ. Európska komisia môže využiť mandát európskej normalizácie na vyzdvihnutie týchto priorít;
  • podporovať aktívnu účasť všetkých strán, ktorých sa dotýka normalizácia. Európske orgány normalizácie, ako sú Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) pracujú na základe národných delegácií. Krajiny EÚ by teda mali podporovať účasť občianskej spoločnosti a vedeckej obce na postupe zostavovania noriem. Komisia sleduje ten istý cieľ tak, že spolupracuje s konzorciom environmentálnych organizácií ECOS;
  • systematicky využívať nástroje, ktoré pomáhajú začleňovať environmentálne aspekty do normalizácie. Budú sa konať pravidelné zasadnutia na výmenu skúseností a posudzovanie dosiahnutého pokroku.

Stimuly

 • Komisia si želá presadiť systematické používanie väčšiny nástrojov účinného začlenenia. Európske orgány normalizácie vytvorili osobitné nástroje, napr.:
  • pracovné skupiny zamerané na životné prostredie;
  • technické poradné rady;
  • environmentálne databázy;
  • odvetvové príručky a kontrolné zoznamy zostavené odborníkmi pre odborníkov.
 • Strany zainteresované do postupu normalizácie sa zapojili dobrovoľne. Na zaistenie šírenia environmentálnych noriem je takisto potrebné posilniť trhový význam.

KONTEXT

 • Keď bol v roku 2002 prijatý šiesty akčný program Spoločenstva v oblasti životného prostredia, Komisia navrhla, aby sa ochrana životného prostredia zohľadňovala v činnostiach normalizácie.
 • Toto oznámenie bolo zostavené v nadväznosti na internetovú konzultáciu. Zástupcovia zo sveta podnikania a priemyslu, MVO, verejných orgánov a organizácií normalizácie mali možnosť vyjadriť svoj názor o najlepších spôsoboch na prijímanie opatrení v prospech životného prostredia.
 • V oznámení Komisie o obehovom hospodárstve sa zdôrazňuje význam noriem pri podpore tvorby obehovejšieho hospodárstva. Je potrebné vytvorenie noriem v mnohých prioritných oblastiach, ako sú:
  • normy efektívnosti materiálov na podporu vykonávania smernice o ekodizajne;
  • normy pre druhotné suroviny, ako aj pre účinnú materiálovú recykláciu elektronického odpadu, vybitých batérií a ďalších výrobkov zo zložitým skončením životnosti.
 • Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Začlenenie environmentálnych aspektov do európskej normalizácie [KOM(2004) 130 v konečnom znení z 25. februára 2004]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Závery Rady z 1. marca 2002 o normalizácii (Ú. v. ES C 66, 15.3.2002, s. 1 – 2)

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o opatreniach nadväzujúcich na uznesenia o európskej normalizácii, ktoré prijali Rada a Európsky parlament v roku 1999 [KOM(2001) 527 v konečnom znení z 26. septembra 2001]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo [COM(2015) 614 final z 2. decembra 2015]

Posledná aktualizácia 22.02.2017

Top