Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana a využívanie morských zdrojov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ochrana a využívanie morských zdrojov

Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 ustanovuje základy spoločnej politiky v oblasti rybolovu, ktorej cieľom je zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov z hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho hľadiska. Opatrenia prijaté v rámci tohto nariadenia sú založené na uplatňovaní princípu obozretného konania a na kvalifikovaných vedeckých odporúčaniach. Týkajú sa zachovania a ochrany zásob rýb a morských ekosystémov, prístupu do vôd a k zdrojom, flotily, kontroly činností, postupu prijímania rozhodnutí, ako aj zainteresovanosti všetkých strán zapojených do všetkých štádií politiky.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

Spoločná politika v oblasti rybolovu sa vzťahuje na ochranu, hospodárenie a využívanie morských zdrojov, ako aj spracovanie a uvádzanie výrobkov rybného hospodárstva a akvakultúry na trh. Ustanovuje zosúladené opatrenia, ktoré sa týkajú:

 • ochrany, hospodárenia s a využívania živých vodných zdrojov;
 • obmedzovania vplyvu rybolovu na životné prostredie;
 • podmienok prístupu do vôd a k zdrojom;
 • kapacity flotily;
 • kontroly;
 • akvakultúry;
 • spoločnej organizácie trhov;
 • medzinárodných vzťahov.

Ochrana a trvalá udržateľnosť

Európska únia (EÚ) prijíma opatrenia potrebné na upravenie prístupu do rybárskych oblastí a k zdrojom a na zabezpečenie udržateľného vykonávania rybárskych činností. Tieto opatrenia sa uplatňujú pri každej zásobe rýb alebo skupine zásob. Majú za cieľ obmedziť úmrtnosť pri rybolove a vplyv rybárskych činností:

 • prijatím plánov na obnovu zásob, ktorých objem je nad rámec bezpečných biologických limitov;
 • prijatím plánov hospodárenia na zachovanie objemu zásob v rámci bezpečných biologických limitov;
 • zavedením cieľov pre udržateľné využívanie zásob;
 • obmedzením úlovkov;
 • stanovením počtu a typu rybárskych lodí, ktoré môžu loviť;
 • obmedzením výlovu;
 • prijatím technických opatrení na podporu výberového rybolovu alebo rybolovu, ktorý nemá významný vplyv na morské ekosystémy a necieľové druhy. Tieto opatrenia sa môžu takisto týkať štruktúry, počtu a veľkosti rybárskych zariadení na palube, pásiem a/alebo období, keď je rybárska činnosť zakázaná alebo obmedzená.

Európska komisia a členské štáty môžu prijať mimoriadne opatrenia v prípade vážneho ohrozenia ekosystémov alebo zachovania zdrojov počas obdobia od 3 do 6 mesiacov. Rozhodnutie členských štátov sa týka len ich výsostných vôd. Majú takisto možnosť prijať nediskriminačné ochranné opatrenia na zachovanie ekosystémov pre pásmo do 12 námorných míľ. Ak by tieto opatrenia mohli ovplyvniť plavidlá iného členského štátu, prijmú sa len po konzultáciách s Komisiou, štátmi a príslušnými regionálnymi poradnými radami. Členské štáty majú možnosť prijať pre lode plaviace sa pod ich vlajkou aj ďalšie opatrenia na ochranu a riadenie v prípade, že dodržiavajú ciele spoločnej politiky v oblasti rybolovu.

Úpravy kapacít rybolovu

Členské štáty majú povinnosť prispôsobiť svoje kapacity rybolovu s cieľom vyrovnať kapacity a možnosti rybolovu. Vzhľadom na kritickú situáciu veľkého počtu zásob rýb v európskych vodách celková kapacita flotily Spoločenstva bola od 31. decembra 2002 „zmrazená“. Vstup nového rybárskeho plavidla je možný len vtedy, ak sa vyradí iné plavidlo flotily Spoločenstva s rovnakou kapacitou (s tonážou GT a výkonom motora kW). Od 1. januára 2003 možno zvýšiť tonáž plavidla bez vyradenia len takými úpravami plavidla, ktoré majú za cieľ zvýšenie bezpečnosti na palube, zlepšenie pracovných podmienok, hygieny a kvality produkcie.

Potrebné zníženia kapacity sú súčasťou plánov hospodárenia a obnovy. Akékoľvek vyradenie plavidla s verejnou dotáciou (od členského štátu a/alebo Spoločenstva) je definitívne, vyradené plavidlo sa teda nemôže nahradiť. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade každý rok súhrn výsledkov úsilia členských štátov vynaloženého na dosiahnutie udržateľnej rovnováhy medzi kapacitou rybolovu a príležitosťami na rybolov na základe výročných správ členských štátov. Takisto riadi register rybárskej flotily Spoločenstva, v ktorom sa nachádzajú všetky údaje o charakteristikách a činnostiach lodí, ktoré sú potrebné na monitorovanie správneho uplatňovania spoločnej politiky v oblasti rybolovu.

Prístup do vôd a k zdrojom rýb

Plavidlá Spoločenstva majú rovnaký prístup do vôd a k zdrojom rýb okrem oblastí do 12 námorných míľ, čo vyplýva zo suverenity členských štátov (príloha I). Osobitné pravidlá sa týkajú oblasti Shetland (príloha II). Celkový povolený výlov (TAC) každoročne stanovuje Rada a príležitosti na rybolov sú rozdelené medzi členské štáty, aby sa každému zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností pre každú zásobu rýb alebo rybársku oblasť. Členské štáty majú teda možnosť prideliť tieto príležitosti svojim plavidlám a môžu si vymeniť tie príležitosti, ktoré im boli pridelené. Rada rozhoduje aj o príležitostiach na rybolov, ktoré sú vo vodách Spoločenstva k dispozícii pre tretie krajiny.

Kontrola a presadzovanie dodržiavania pravidiel

Európsky systém kontroly rybolovu je vytvorený, aby sa zabezpečilo dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybolovu z jednej strany výrobného reťazca na druhú, to znamená od lode po maloobchodníka. Kontroly sa vždy uskutočňujú na mori, ale takisto aj v prístavoch, počas prepravy, v spracovateľských závodoch, na trhoch a pod., aby sa overilo, že ryby boli ulovené legálne.

Systém kontroly platí pre súbor rybolovných činností vo vodách Spoločenstva, ako aj na rybolovné činnosti plavidiel Spoločenstva a plavidiel štátnych príslušníkov EÚ vo vodách Spoločenstva aj mimo nich. Platí aj pri spracúvaní a uvádzaní rybolovných výrobkov na trh, pri rybárčení vo voľnom čase, ktoré sa týka citlivých zásob, a pri akvakultúre.

Rozhodovanie a konzultácie

Rozhodnutia týkajúce sa rybolovu prijíma Európsky parlament a Rada na návrh Komisie a po konzultácii s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. V niektorých prípadoch sa rozhodnutie prijíma po súhlase poradného výboru pre rybolov a akvakultúru podľa postupu, ktorý je vymedzený v rozhodnutí 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

Komisii pomáha poradný výbor pre rybné a akvakultúru vytvorený v roku 1971. Tento výbor predstavuje fórum pre trvalý dialóg s priemyslom. Jeho 21 členov zastupuje hlavné odvetvia rybolovu a akvakultúry (výroba, spracovanie a uvádzanie na trh), ako aj skupiny a organizácie spotrebiteľov, ktoré sa starajú o ochranu životného prostredia a rozvoj. Tento výbor tvoria štyri pracovné skupiny zodpovedné za prípravu svojich stanovísk:

 • skupina č. 1: prístup k zdrojom rýb a riadenie rybolovných činností;
 • skupina č. 2: akvakultúra: chov rýb, kôrovcov a mäkkýšov;
 • skupina č. 3: trhy a obchodná politika;
 • skupina č. 4: všeobecné otázky: hospodárstvo a analýza odvetvia.

Regionálne poradné rady sú vytvorené s cieľom zvyšovať účasť zástupcov odvetvia rybolovu a ostatných zástupcov príslušných odvetví, ktorých sa týka spoločná rybolovná politika, ako aj v oblastiach ochrany životného prostredia alebo spotrebiteľov. Týkajú sa morských oblastí vyplývajúcich z jurisdikcie najmenej dvoch členských štátov. Aj vedci sa zúčastňujú na prácach regionálnych poradných rád. S nimi môže konzultovať Komisia napríklad pri vykonávaní a vytváraní plánov hospodárenia alebo obnovy. Takisto z vlastnej iniciatívy predkladajú odporúčania a informujú Komisiu alebo členské štáty o problémoch vykonávania spoločnej politiky v oblasti rybolovu.

Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo hospodárstvo (STECF) je zložený z vysokokvalifikovaných vedeckých odborníkov. Pravidelne sa s ním konzultuje pri záležitostiach týkajúcich sa ochrany žijúcich vodných zdrojov a hospodárenia s nimi. Komisia zohľadňuje jeho stanovisko pri formulovaní návrhov riadenia rybolovu.

Komisia znovu predloží Parlamentu a Rade správu o ochrane a udržateľnosti, ako aj o úprave kapacít rybolovu do konca roka 2012.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES)č. 2371/2002

1.1.2003

Ú. v. ES L 358, 31.12.2002

ODCHÝLKY OD AKTU

Odchýlky týkajúce sa hospodárenia rybárskych flotíl, ktoré sú registrované v najvzdialenejších regiónoch:nariadenie (ES) č. 639/2004 [Ú. v. ES L 102, 7.4.2004].Zmenené a doplnené:nariadením (ES) č. 1646/2006 [Ú. v. EÚ L 309, 9.11.2006];nariadením (ES) č. 1207/2008 [Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008]. Vzhľadom na dôležitosť odvetvia rybolovu v týchto regiónoch toto nariadenie zohľadňuje osobitnú štrukturálnu sociálnu a hospodársku situáciu hospodárenia s rybárskymi flotilami v týchto regiónoch.

Odchýlky udelené novým členským štátom pri niektorých ustanoveniach nariadenia (ES) č. 2371/2002, ktoré sa týkajú referenčných úrovní rybárskych flotíl:nariadenie (ES) č. 1242/2004 [Ú. v. ES L 236, 7.7.2004];nariadenie (ES) č. 783/2007 [Ú. v. EÚ L 175, 5.7.2007]. Tieto nariadenia ustanovujú odchýlky pre nové členské štáty, pokiaľ ide o referenčné úrovne a poskytovania pomoci na obnovu flotily.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 865/2007

27.7.2007

Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

23.12.2009

Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009

Nariadenie (ES) č. 1152/2012

21.12.2012

Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012

Zmeny a doplnenia a následné úpravy nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa začlenili do základného textu.

SÚVISIACE AKTY

Príležitosti na rybolov

Nariadenie Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013 , ktorým sa na rok 2013 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd, dostupné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách mimo EÚ [Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013].

Nariadenie Rady (EÚ) č. 39/2013 z 21. januára 2013 , ktorým sa pre plavidlá EÚ stanovujú na rok 2013 rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré nie sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd [Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013].

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1262/2012 z 20. decembra 2012 , ktorým sa na roky 2013 a 2014 určujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb [Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012].

Flotila

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1013/2010 z 10. novembra 2010, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre politiku flotily Únie, ako je definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 [Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010]. Toto nariadenie platí pre všetky plavidlá Spoločenstva okrem tých, ktoré sa využívajú výhradne v akvakultúre, a tých, ktoré sú registrované vo francúzskych, v španielskych a portugalských najvzdialenejších regiónoch. Ustanovuje vzorce upravujúce referenčné úrovne, pokiaľ ide o tonáž (GT) a výkon pre každý členský štát k 1. januáru 2003. Upravuje aj podmienky oprávnenosti na zvýšenie tonáže. Každý členský štát musí zbierať informácie týkajúce sa vykonávania spoločnej politiky v oblasti rybolovu a vyradenia (alebo nahradenia) plavidla flotily Európskej únie. Akákoľvek modernizácia plavidla, ktorá spôsobí zmenu jeho kapacity rybolovu, sa musí takisto oznámiť.

Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva [Ú. v. ES L 5, 9.1.2004]. Toto nariadenie určuje minimum informácií o plavidlách plaviacich sa pod vlajkou členského štátu, ktoré sa musia nachádzať v registri vedenom týmto členským štátom. Ustanovuje aj povinnosti členských štátov týkajúce sa zberu, aktualizácie a prenosu týchto dát Komisii, ako aj povinnosti Komisie týkajúce sa vedenia registra rybárskej flotily Spoločenstva. Plavidlá sa identifikujú prostredníctvom jedinečného čísla CFR (Community Fleet Register), ktoré im je priradené s konečnou platnosťou a nemôže byť opätovne priradené inému plavidlu.

Pozri konsolidovanú verziu.

See also

 • Hospodárenie so zdrojmi rybného hospodárstva a životné prostredie

Posledná aktualizácia: 08.02.2013

Top