Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parity kúpnej sily

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Parity kúpnej sily

Parity kúpnej sily (PKS)* sú prostriedkom na meranie cenových rozdielov medzi krajinami. Európska únia (EÚ) sa dohodla na pravidlách ich výpočtu v rámci vnútroštátnych štatistických úradov a štatistického úradu EÚ Eurostat. Zámerom týchto pravidiel je zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť zhromaždených a vypočítaných údajov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania

SÚHRN

Parity kúpnej sily (PKS)* sú prostriedkom na meranie cenových rozdielov medzi krajinami. Európska únia (EÚ) sa dohodla na pravidlách ich výpočtu v rámci vnútroštátnych štatistických úradov a štatistického úradu EÚ Eurostat. Zámerom týchto pravidiel je zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť zhromaždených a vypočítaných údajov.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá rozvoja, vypracúvania a šírenia PKS a kompetencie rôznych zúčastnených strán.

HLAVNÉ BODY

Úlohy a kompetencie

 • Eurostat vypočítava PKS v každom kalendárnom roku. Jeho úlohy sú:
  • koordinovať poskytovanie základných informácií;
  • zhromažďovať informácie od krajín EÚ na výpočet PKS;
  • vypočítavať a zverejňovať PKS; a
  • vypracovať a postúpiť metodiku po konzultácii s krajinami EÚ.
 • Krajiny EÚ musia:
  • dodržiavať postup pri zhromažďovaní základných údajov stanovených v nariadení;
  • osvedčiť výsledky prieskumu, za ktoré sú zodpovedné, po dokončení validácie údajov;
  • schváliť metodiku zhromažďovania údajov a skontrolovať hodnovernosť údajov, ktoré poskytol Eurostat.

Kontrola kvality

 • Každá krajina musí viesť záznamy o tom, ako vykonáva toto nariadenie. Jej postup PKS sa musí najmenej raz za šesť rokov podrobiť posúdeniu.

Zverejňovanie výsledkov

 • Výsledky zverejňuje Eurostat najneskôr tri roky po skončení referenčného roka. Výsledky obsahujú najmenej tieto údaje:
  • PKS na úrovni hrubého domáceho produktu (HDP);
  • PKS za spotrebné výdavky súkromných domácností* a skutočnú individuálnu spotrebu*;
  • indexy cenovej hladiny* vo vzťahu k priemeru EÚ;
  • HDP, spotrebné výdavky súkromných domácností a skutočnú individuálnu spotrebu a príslušné údaje na obyvateľa v štandarde kúpnej sily*.

Využívanie PKS

PKS sa využívajú na výpočet:

Dostupné granty

 • Keďže PKS sú v zásade medzinárodné štatistiky a majú len obmedzený vnútroštátny účel, Eurostat poskytuje finančný príspevok, ktorým sa pokrýva 70 % nákladov vzniknutých krajinám EÚ, ktoré sú oprávnené podľa pravidielrozpočtových pravidlách EÚ].

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 9. januára 2008.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

*Parity kúpnej sily (PKS) - ukazovatele cenových rozdielov medzi krajinami. Umožňujú priame porovnanie toho, koľko menových jednotiek je potrebných na nákup daného množstva tovarov alebo služieb v rôznych krajinách.

*Konečné spotrebné výdavky domácností - výdavky, ktoré vznikli rezidentským domácnostiam pri spotrebe tovarov alebo služieb.

*Skutočná individuálna spotreba - celková hodnota individuálnych výdavkov na spotrebu domácností, neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (NPISH) a verejnej správy. Miera individuálnych tovarov a služieb, ktoré domácnosti skutočne spotrebujú v porovnaní s tým, čo skutočne kúpia.

*Indexy cenovej hladiny - pomery PKS k výmenným kurzom. Vyjadrujú mieru rozdielov v hladinách cien medzi krajinami prostredníctvom uvedenia počtu jednotiek spoločnej meny potrebných na nákup rovnakého objemu agregovanej úrovne alebo analytickej kategórie v každej krajine.

*Štandard kúpnej sily - umelo vytvorená spoločná mena, v ktorej sú vyjadrené agregáty národných účtov (napr. agregovaná spotreba, agregované investície), keď sa upravujú v súvislosti s rozdielmi v cenových hladinách pomocou PKS. Týmto spôsobom sa zabezpečuje porovnateľnosť výsledkov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1445/2007

9. januára 2008

-

Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2007, s. 1 - 24

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 193/2011

21. marca 2011

-

Ú. v. EÚ L 56, 1.3.2011, s. 1 - 2

Nariadenie (EÚ) 2015/1163

5. augusta 2015

-

Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2015, s. 6 - 27

Posledná aktualizácia 13.08.2015

Top