Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém finančného výhľadu a viacročný finančný rámec

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systém finančného výhľadu a viacročný finančný rámec

Rozpočtové priority zahrnuté v medziinštitucionálnych dohodách

80. roky 20. storočia boli poznačené čoraz väčším napätím v oblasti politickej a inštitucionálnej rovnováhy finančného systému Spoločenstva. Táto konfliktná atmosféra vo vzťahoch medzi dvomi inštitúciami rozpočtového orgánu (Európskym parlamentom a Radou) sa premietla do čoraz zložitejšieho riadenia ročného rozpočtového postupu a viedla k rozpočtovej nerovnováhe a vzrastajúcemu rozporu medzi zdrojmi a potrebami Spoločenstva. Z tohto dôvodu Spoločenstvo zaviedlo systém, ktorý je určený na zlepšenie priebehu rozpočtového postupu.

Uzavretím medziinštitucionálnej dohody (MID) sa Európsky parlament, Rada a Komisia vopred dohodli na významných rozpočtových prioritách na viacročné obdobie. Tieto rozpočtové priority vytvárajú rámec pre výdavky Spoločenstva (viacročný finančný rámec) vo forme finančného výhľadu. Systém finančného výhľadu zlepšuje tiež priebeh rozpočtového postupu a zabezpečuje dodržiavanie rozpočtovej disciplíny. V zmluvách sa viacročný finančný rámec nespomína.

Finančný výhľad a viacročný finančný rámec zabezpečujú rozpočtovú disciplínu

Viacročný finančný rámec stanovuje maximálne množstvo a zloženie predvídateľných výdavkov Spoločenstva. Prvá MID bola uzavretá v roku 1988 s cieľom umožniť vykonávanie finančného výhľadu na obdobie rokov 1988 – 1992 (balík Delors I), ktorý bol určený na poskytnutie zdrojov potrebných na rozpočtové vykonávanie Jednotného európskeho aktu. Odvtedy sa finančný výhľad obnovil v roku 1992

obdobie rokov 1993 – 1999 (balík Delors II), v roku 1999 na obdobie rokov 2000 – 2006 (Agenda 2000) a v roku 2006 na obdobie rokov 2007 – 2013.

Cieľom systému finančného výhľadu je preto posilnenie rozpočtovej disciplíny, udržanie celkového rastu výdavkov a zabezpečenie harmonického priebehu rozpočtového postupu. Finančný rámec zavádza dvojitý strop výdavkov: strop celkových výdavkov a strop každej kategórie výdavkov.

Štruktúra finančného rámca

V rámci každého programovacieho obdobia sa vo finančnom rámci vymedzujú „stropy” (maximálne množstvo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) na „okruhy” (kategórie výdavkov) pre daný rok. Ročný rozpočtový postup stanovuje presnú úroveň výdavkov a ich rozdelenie do rozpočtových línií v danom roku.

Výdavky stanovené pre každý okruh spočívajú v politických prioritách Únie na dané obdobie. Štruktúra viacročného finančného rámca pre obdobie rokov 2007 – 2013 je takáto:

1.

Udržateľný rast

1a.

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

1b.

Súdržnosť pre rast a zamestnanosť

2.

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov (vrátane výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb)

3.

Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

3a.

Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

3b.

Občianstvo

4.

EÚ ako globálny aktér

5.

Administratíva

6.

Kompenzácie

Pevné hranice medzi okruhmi znamenajú to, že jedna rozpočtová línia je financovaná z jedného konkrétneho okruhu. Preto musí byť každý okruh dostatočne financovaný, aby sa mohol uskutočniť prípadný presun výdavkov medzi rôznymi činnosťami toho istého okruhu, ak je to potrebné, alebo aby mohol reagovať na nepredvídané výdavky.

„Rozpätie pre nepredvídané výdavky” medzi stropom pre vlastné zdroje a stropom pre rozpočtové prostriedky na platby má nasledujúce úlohy:

  • v prípade potreby umožniť revíziu viacročného finančného rámca s cieľom reagovať na nepredvídané výdavky počas prijímania finančného výhľadu;
  • ponechať priestor pre znášanie dôsledkov hospodárskeho rastu, ktorý je oveľa pomalší, ako sa predpokladalo. V prípade, že HDP bude nižšie, ako sa predpokladalo, sa strop pre rozpočtové prostriedky na priame platby, ktorý predstavuje maximálne množstvo, sa môže financovať z rozpätia pre nepredvídané výdavky v rámci stropu pre vlastné zdroje vyjadrené v percentách HDP.

Súvislosť so systémom vlastných zdrojov

Celkový strop viazaných rozpočtových prostriedkov sa získava pridelením rôznych stropov k jednotlivým okruhom. Na účely overenia zlučiteľnosti finančného výhľadu so stropom pre vlastné zdroje, ktorý vymedzuje maximálne hranice zdrojov, ktoré členské štáty môžu dať Únii k dispozícii, sa zavádza ročný strop pre platobné rozpočtové prostriedky. Toto je celkový strop, ktorý sa už ďalej nedelí na okruhy. Takisto je vyjadrený v percentách odhadovaného hrubého národného dôchodku (HND) Spoločenstva.

Podmienky uplatňovania finančného rámca

Podmienky uplatňovania finančného rámca sú stanovené v medziinštitucionálnej dohode, ktorá obsahuje pravidlá a postupy týkajúce sa ročného riadenia finančného rámca (ako napríklad technické úpravy, úpravy súvisiace s podmienkami uplatňovania alebo s rozšírením Únie a revízne postupy finančného výhľadu). Toto umožní zlepšiť ročný rozpočtový postup.

Komisia pristupuje každoročne k úpravám finančného rámca na nasledujúci rok na vlastnú zodpovednosť. Tieto úpravy sa týkajú týchto operácií:

  • keďže finančný rámec je vyjadrený v stálych cenách, je potrebné ho upraviť podľa inflácie takým spôsobom, aby sa zachovala počiatočná kúpna sila každého okruhu. Technické úpravy sa vykonávajú na základe posledných údajov a dostupných ekonomických predpovedí spravidla na konci roka n – 2 na daný rok n. Žiadna ďalšia technická úprava sa v danom roku nemôže vykonať;
  • strop pre vlastné zdroje je vyjadrený v percentách HND. Preklad tohto stropu do absolútnej hodnoty naznačuje, že na účely technickej úpravy sa výpočty musia zakladať na najaktuálnejších dostupných údajoch o HND Spoločenstva. Práve pri tejto príležitosti sa overuje zlučiteľnosť celkových platobných rozpočtových prostriedkov s dostupnými vlastnými zdrojmi.

Komisia môže obom zložkám rozpočtového orgánu tiež navrhnúť, aby upravili finančný rámec v týchto dvoch prípadoch:

  • pri opätovnom rozvrhnutí platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú dostupné štrukturálnym operáciám, v prípade omeškania deklarovaného v programovaní svojich opatrení;
  • pri opätovnom ohodnotení potrieb v niektorých okruhoch v závislosti od pristúpenia nových členských štátov.

Na základe návrhu Komisie môžu obe zložky rozpočtového orgánu preskúmať finančný rámec. Ak bude Spoločenstvo dodržiavať svoj strop pre vlastné zdroje, bude môcť prijať potrebné opatrenia, ktoré neboli sa nepredvídali počas vytvárania finančného rámca.

See also

  • Pre ďalšie informácie o finančnom výhľade a viacročnom finančnom rámci navštívte stránku GR PRE ROZPOČET (DE) (EN) (FR) Európskej komisie

Posledná aktualizácia: 16.06.2011

Top