Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vyšetruje korupciu a vážne zneužitie úradných právomocí v rámci inštitúcií Európskej únie (EÚ), ako aj podvody týkajúce sa rozpočtu EÚ. Pomáha tiež vytvárať politiku boja proti podvodom EÚ.

AKT

Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Úrad OLAF bol zriadený pôvodným rozhodnutím (1999/352/ES, ESUO, Euratom) v roku 1999. Vymedzili sa v ňom úlohy, povinnosti, štruktúra a spôsob prevádzky úradu OLAF. V rámci následného preskúmania v roku 2013 sa úradu umožnilo pracovať efektívne a účinne, najmä mimo organizácií.

HLAVNÉ BODY

Podvod je úmyselné podvodné konanie so zámerom osobného zisku alebo s cieľom spôsobiť stratu druhej strane. Na úrovni EÚ môže táto strata vzniknúť na základe neoprávneného vyplatenia finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ alebo neodovzdania splatných prostriedkov do rozpočtu EÚ, ako sú colné poplatky, poľnohospodárske clá alebo odvody z produkcie cukru.

OLAF vykonáva vyšetrovanie:

  • v rámci inštitúcií a orgánov EÚ s cieľom odhaliť podvody, korupciu a akúkoľvek inú protiprávnu činnosť, ktoré ovplyvňujú finančné záujmy EÚ, ako aj s cieľom vyšetriť závažné skutočnosti súvisiace s plnením odborných povinností, ktoré neovplyvňujú finančné záujmy EÚ;
  • mimo inštitúcií a orgánov EÚ s cieľom odhaliť podvod alebo iné nezákonné správanie osôb alebo organizácií. Do vyšetrovania sa môžu zapojiť úrady krajín EÚ (a v niektorých prípadoch aj úrady krajín mimo EÚ).

Generálny riaditeľ úradu OLAF sa vymenúva na sedem rokov (bez možnosti obnovenia).

Dozorný výbor úradu OLAF monitoruje jeho činnosť, usiluje sa posilňovať jeho nezávislosť a monitoruje uplatňovanie procesných záruk.

Úrad OLAF podlieha právu EÚ o ochrane údajov jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva.

Úrad OLAF je správnou a vyšetrovacou službou. Môže len odporúčať, aké opatrenie by v dôsledku jeho vyšetrovania mala prijať EÚ alebo vnútroštátne úrady.

Program Hercule III pomáha financovať mnohé projekty krajín EÚ a pomáha im bojovať proti trestnej činnosti namierenej voči rozpočtu EÚ. Príkladom je financovanie obstarávania skenerov a iného technického vybavenia na letiskách a prístavoch či činností odbornej prípravy.

ODKEDY SA TOTO ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Od 28. apríla 1999.

KONTEXT

Rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom (a jeho následné zmeny) sa týka zriadenia úradu OLAF. Dopĺňa ho nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, v ktorom sa vymedzuje úloha a právomoci úradu OLAF, a medziinštitucionálna dohoda, ktorá sa osobitne vzťahuje na vyšetrovania v inštitúciách EÚ.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej lokalite úradu OLAF.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom

28. apríla 1999

-

Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 20 - 22

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie 2013/478/EÚ

1. októbra 2013

-

Ú. v. EÚ L 257, 28.9.2013, s. 19 - 20

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/512

27. marca 2015

-

Ú. v. EÚ L 81, 26.3.2015, s. 4

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1 - 22).

Medziinštitucionálna dohoda z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15 - 19).

Posledná aktualizácia 23.04.2015

Top