Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém vlastných zdrojov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systém vlastných zdrojov

V rozhodnutí o vlastných zdrojoch sa ustanovujú základné ustanovenia v oblasti financovania rozpočtu Európskej únie.

AKT

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

SÚHRN

Fungovanie Európskej únie (EÚ) závisí od vyváženého rozpočtu, ktorý je úplne financovaný z vlastných zdrojov. Strop vlastných zdrojov sa udržiava na úrovni 1,23 % hrubého národného dôchodku (HND) všetkých členských štátov.

Existujú tri kategórie vlastných zdrojov: tradičné vlastné zdroje, vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty (DPH) a vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku (HND). Medzi ďalšie zdroje príjmov patria dane, ktoré platia úradníci, pokuty udelené firmám zo strany Únie a úroky z omeškania platieb.

Tradičné vlastné zdroje

Tradičné vlastné zdroje pozostávajú z ciel a odvodov za výrobu cukru v Únii. Členské štáty si môžu ponechať v rámci nákladov na výber 25 % vyzbieraných súm.

Zdroje založené na DPH

Z harmonizovaného základu DPH každého členského štátu sa vyberá jednotná sadzba 0,3 %. Základ DPH je obmedzený na 50 % hrubého národného dôchodku (HND) jednotlivých členských štátov. Cieľom tohto pravidla je predchádzať tomu, aby chudobnejšie členské štáty museli platiť nepomernú sumu.

Zdroje založené na HND

Z hrubého národného dôchodku (HND) jednotlivých členských štátov EÚ sa vyberá jednotný podiel. Tieto prostriedky sa využívajú na financovanie časti rozpočtu EÚ, ktorý nie je pokrytý inými vlastnými zdrojmi a inými zdrojmi príjmov. Cieľom je vyvážiť príjmy a výdavky.

Korekcie v prospech určitých členských štátov

Korekcie vychádzajú zo zásady, podľa ktorej na členský štát dosahujúci rozpočtové zaťaženie, ktoré je vzhľadom na jeho relatívnu prosperitu nadmerné, sa v primeranom čase môže uplatniť korekcia.

Medzi krajiny, ktoré v súčasnosti využívajú tento typ opatrenia patrí Spojené kráľovstvo, Nemecko, Rakúsko, Holandsko a Švédsko.

Výber vlastných zdrojov

Metóda výberu vlastných zdrojov je vymedzená vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktoré Komisia pravidelne preskúmava. Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek anomáliách, ktoré majú finančný vplyv na výber.

Zmena systému vlastných zdrojov EÚ

V júni 2011 predložila Komisia návrh rozhodnutia Rady o systéme zdrojov Európskej únie na roky 2014 - 2020. Rozhodnutie prijaté Radou v máji 2014 nadobudne účinnosť až po jeho ratifikácii všetkými členskými štátmi. Po nadobudnutí účinnosti sa však bude uplatňovať spätne od 1. januára 2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti - Dátum skončenia platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 2007/436/ES, Euratom

1. januára 2007

-

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003).

Rozhodnutie Komisie 97/245/ES, Euratom z 20. marca 1997, ktoré určuje podmienky pre poskytovanie informácií členskými štátmi Komisii v rámci systému vlastných zdrojov Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.1997).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 155, 7.6.1989).

Návrh nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty (KOM(2011) 737 v konečnom znení - neuverejnené v úradnom vestníku).

V tomto návrhu, ktorý má zrušiť a nahradiť nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89, sa vymedzuje metóda, ktorú majú členské štáty použiť na výpočet vlastného zdroja založeného na DPH a postupy jeho dostupnosti pre rozpočet EÚ.

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Siedma správa podľa článku 12 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 o postupoch výberu a kontroly DPH (COM(2014) 69 final - neuverejnené v úradnom vestníku).

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014).

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014).

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014).

Posledná aktualizácia: 11.06.2014

Top