Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia. Týmto fondom sa rozpočet EÚ chráni pred rozpočtovými rizikami súvisiacimi s úvermi a zárukami, ktoré sa vzťahujú na pôžičky krajinám mimo EÚ alebo na projekty vykonávané v týchto krajinách. Jeho cieľom je chrániť európske rozpočtové prostriedky a prispievať k dodržiavaniu súladu s rozpočtovou disciplínou.

AKT

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (kodifikované znenie).

SÚHRN

V dôsledku poskytovania úverov tretím krajinám a záruk, ktoré sa vzťahujú na pôžičky na financovanie investičných operácií v týchto krajinách je Európska únia (EÚ) vystavená značným finančným rizikám. V záujme ochrany pred takýmito rizikami EÚ prijala toto nariadenie, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia.

V tomto nariadení sa uvádza, ako tento fond funguje, a ustanovuje sa postup prispievania do fondu a pravidlá jeho správy. Hlavným cieľom fondu je chrániť európske rozpočtové prostriedky a prispievať k dodržiavaniu súladu s rozpočtovou disciplínou.

Úloha

Úlohou Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia je vyplatiť veriteľov EÚ v prípade nesplácania zo strany príjemcu úveru, pokiaľ ide o:

  • úver poskytnutý alebo zaručený EÚ;
  • záruku na úver poskytnutú Európskou investičnou bankou (EIB), v rámci ktorej EÚ vystupuje vo funkcii ručiteľa.

Garančný fond sa môže využiť len na úvery a záruky uskutočňované v prospech tretej krajiny alebo s cieľom financovania projektov v tretích krajinách.

Riadenie a finančné prispievanie

Komisia poverila finančnou správou fondu EIB v mene EÚ. Do Garančného fondu plynú:

  • jedna ročná platba z rozpočtu Európskej únie (v prípade potreby);
  • úroky z investovaných zdrojov fondu;
  • sumy zinkasované od neplatičov.

Cieľová suma a ročný prevod

Cieľová suma je suma zdrojov, ktoré Fond potrebuje na vykonávanie svojej úlohy. Cieľová suma je stanovená na 9 % z celkových kapitálových záväzkov EÚ, vyplývajúcich z každej úverovej lebo záručnej operácie, zvýšených o splatné nezaplatené úroky. Ročný prevod z rozpočtu EÚ do fondu sa vypočíta použitím cieľovej sumy k objemu sumy poskytnutých úverov a záruk, ktoré neboli uhradené. Rozdiel medzi cieľovou sumou a aktuálnou hodnotou aktív fondu sa do fondu odvedie zo všeobecného rozpočtu EÚ alebo v prípade dosiahnutého prebytku vo Fonde späť do rozpočtu.

Suma na tvorbu rezerv sa vypočíta na začiatku rozpočtového roka „n“ na základe poskytnutých alebo zaručených úverov počas predchádzajúceho rozpočtového roka („n-1“). Vypočítaná suma sa teda vkladá do rozpočtu roka n+1. Preto dochádza k oneskoreniu približne 2 rokov medzi obdobím, kedy sa sumy považujú za nezaplatené a aktuálnou tvorbou rezerv fondu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009

30.6.2009

-

Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Súhrnná správa o fungovaní garančného fondu ( COM(2014) 214 final z 8. apríla 2014 - neuverejnené v úradnom vestníku).

V tejto správe sa uvádza, že súčasným mechanizmom na tvorbu rezerv sa aj naďalej zabezpečuje účel, na ktorý bol vytvorený. Z fondu sa zvyčajne žiadajú prostriedky len na kompenzáciu splátky (úroky a/alebo kapitál), ktorá nebola uhradená v termíne splatnosti. To znamená, že celková suma budúcich splatných platieb má na fond vplyv až vtedy, keď nastane čas ich splatnosti.

Po nesplatení splátky môže totiž veriteľ teoreticky žiadať o všetky budúce platby. S cieľom simulácie maximálneho napätia vyvíjaného na fond sa v kvantitatívnej analýze simuloval aj scenár, v ktorom nesplatené splátky vyvolajú urýchlenie všetkých budúcich splatných súm.

Kvantitatívnou analýzou rizika krytého fondom a cieľovou úrovňou fondu 9 % sa preukázala primeranosť tejto cieľovej úrovne, ako aj ďalších hlavných charakteristík fondu. Komisia preto nepovažuje za potrebné meniť cieľovú úroveň alebo iné charakteristiky fondu, hoci táto cieľová úroveň by sa mala z času na čas preskúmať s cieľom posúdiť, či je primeraná profilu rizika, ktoré znáša fond. Toto hodnotenie sa uskutoční v čase priebežného hodnotenia tzv. externého mandátu EIB, t. j. do 31. decembra 2016.

Posledná aktualizácia 30.06.2014

Top