Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usmernenia EÚ o právach dieťaťa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Usmernenia EÚ o právach dieťaťa

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Usmernenia EÚ o presadzovaní a ochrane práv dieťaťa

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO USMERNENÍ?

Stanovuje sa nimi rámec pre Európsku úniu (EÚ), aby sa zaistilo, že práva dieťaťa* sa zohľadňujú vo všetkých vonkajších politikách a opatreniach.

Posilňuje sa nimi činnosť EÚ v oblasti presadzovania a ochrany práv dieťaťa v rámci jej vonkajších vzťahov a podporuje sa celkový strategický prístup k týmto otázkam. Zároveň sa nimi dopĺňajú usmernenia EÚ o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a program EÚ v oblasti práv dieťaťa.

HLAVNÉ BODY

Na dosiahnutie cieľa ochrany práv dieťaťa EÚ využíva operačné nástroje, ako sú:

 • politický dialóg prostredníctvom zahrnutia práv dieťaťa do rokovaní a diskusií s organizáciami a krajinami mimo EÚ;
 • demarše (napr. diplomatické predstavenie určitej otázky jednou vládou druhej vláde) s cieľom pripomenúť krajinám EÚ nutnosť prijatia vhodných opatrení na ochranu dieťaťa;
 • dvojstranná a viacstranná spolupráca s cieľom zostaviť programy humanitárnej pomoci a rozvoja zamerané na práva dieťaťa;
 • partnerstvá a koordinácia s medzinárodnými zainteresovanými stranami, ako sú Organizácia Spojených národov (OSN), regionálne organizácie, Európske fórum pre práva dieťaťa, výskumné organizácie, občianska spoločnosť a medzinárodné finančné inštitúcie.

Súčasťou všeobecných opatrení na vykonávanie týchto usmernení je:

 • povzbudzovať krajiny mimo EÚ, aby sa pripojili k medzinárodným nástrojom a normám a aby spolupracovali s orgánmi, ako sú OSN a Rada Európy;
 • presadzovať posilnenie ochrany práv dieťaťa v krajinách mimo EÚ prostredníctvom zostavenia stratégií a posilnenie existujúcich mechanizmov;
 • zlepšiť postupy a štruktúry monitorovania (napr. databázy);
 • ponúkať viac zdrojov na presadzovanie a ochranu práv dieťaťa;
 • odstraňovať porušovanie práv dieťaťa a zastaviť existujúcu beztrestnosť;
 • podporovať účasť detí na rozhodovaní a vykonávaní politík, ktoré sa ich týkajú;
 • posilňovať kapacity rodín/iných zainteresovaných strán na plnohodnotné vykonávanie ich úloh v súvislosti s ochranou práv dieťaťa;
 • presadzovať programy na zvyšovanie informovanosti o právach dieťaťa prostredníctvom propagácie kampaní o začleňovaní práv dieťaťa do školských osnov.

V prioritných oblastiach sa prijmú osobitné opatrenia na základe oddelených vykonávacích stratégií. Prioritné oblasti sa vyberajú na obdobie dvoch rokov. Prvé prioritné oblasti sa týkajú všetkých foriem násilia voči deťom. Cieľ, operačná časť a vykonávacia stratégia pre jednotlivé krajiny, opatrenia, monitorovanie a posudzovanie vykonávania sú podrobne opísané v prílohe I k týmto usmerneniam.

KONTEXT

Deti sú vystavené mnohým hrozbám a nemajú možnosti prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Sú obeťami detskej práce, násilia, sexuálneho zneužívania, chorôb a ozbrojených konfliktov a čelia diskriminácií, odsúvaniu na okraj a vylúčeniu. Dievčatám hrozia osobitné riziká, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.

EÚ je kľúčovým hráčom ochrany ľudských práv (a najmä práv dieťaťa) na celom svete. Hlási sa k Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa a k jeho voliteľným protokolom. Presadzuje aj ďalšie iniciatívy zamerané na zlepšenie situácie detí, ako sú bývalé miléniové rozvojové ciele, ktoré od roku 2016 nahradil program udržateľného rozvoja do roku 2030.

* HLAVNÝ POJEM

Dieťa: v kontexte tohto súhrnu je dieťa akýkoľvek človek do 18 rokov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Usmernenia EÚ o presadzovaní a ochrane práv dieťaťa, ktoré schválila Rada 10. decembra 2007 (neuverejnené v úradnom vestníku)

Posledná aktualizácia 16.08.2016

Top