Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deti v centre pozornosti vonkajšej činnosti EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Deti v centre pozornosti vonkajšej činnosti EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2008) 55 v konečnom znení] – Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

  • Jeho cieľom je zostaviť komplexný prístup Európskej únie (EÚ) k ochrane a podpore práv detí v krajinách mimo EÚ.
  • Tento prístup vychádza z holistického a univerzálne platného názoru na práva detí a je súčasťou širších stratégií EÚ v oblasti rozvoja a znižovania chudoby.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

  • Deti a mládež sú kľúčom pre budúci pokrok a úspech ich spoločností. Investovanie do detí je investovanie do budúcnosti. Až 47 % všetkých ľudí žijúcich v extrémnej chudobe sú osoby mladšie než 18 rokov, pričom mnohí z nich tiež trpia sociálnym vylúčením, násilím a zneužívaním, čo obmedzuje ich príležitosť žiť uspokojujúci život a prispieva k spoločenskej nestabilite.
  • Toto oznámenie nadväzuje na oznámenie z roku 2006 s názvom K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa, v ktorom sa stanovujú základy dlhodobej stratégie EÚ v oblasti práv detí. Je to prepojené s Usmerneniami EÚ o presadzovaní a ochrane práv dieťaťa z roku 2007, ktoré sú základom pre činnosť EÚ pri presadzovaní práv detí v rámci vonkajšej politiky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ [KOM(2008) 55 v konečnom znení z 5. februára 2008]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Pracovný dokument útvarov Komisie – Deti v núdzových a krízových situáciách [SEK(2008) 135 v konečnom znení z 5. februára 2008]

Pracovný dokument útvarov Komisie – Akčný plán Európskej únie o právach detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ [SEK(2008) 136 v konečnom znení z 5. februára 2008]

Posledná aktualizácia 06.12.2016

Top