Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Charta základných práv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Charta základných práv

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Charta základných práv Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ CHARTY

V práve Európskej únie (EÚ) zakotvuje isté osobné, občianske, politické, hospodárske a sociálne práva občanov EÚ a osôb s trvalým pobytom v EÚ.

HLAVNÉ BODY

Obsah

Charta základných práv Európskej únie (Charta) potvrdzuje – s náležitým ohľadom na právomoci a úlohy EÚ a na zásadu subsidiarity – práva vyplývajúce predovšetkým z ústavných tradícií a medzinárodných záväzkov spoločných pre všetky krajiny EÚ, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sociálnych chárt prijatých v EÚ a Rade Európy a z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Tým, že objasňuje a zviditeľňuje základné práva, vytvára právnu istotu v rámci EÚ.

Charta základných práv obsahuje preambulu a 54 článkov zoskupených do siedmich kapitol:

  • kapitola I: Dôstojnosť (ľudská dôstojnosť, právo na život, právo na nedotknuteľnosť osoby, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, zákaz otroctva a nútených prác);
  • kapitola II: Slobody (právo na slobodu a bezpečnosť, rešpektovanie súkromného a rodinného života, ochrana osobných údajov, právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu, sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania, sloboda prejavu a právo na informácie, sloboda zhromažďovania a združovania, sloboda umenia a vedeckého bádania, právo na vzdelanie, slobodná voľba povolania a právo na prácu, sloboda podnikania, vlastnícke právo, právo na azyl, ochrana v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície);
  • kapitola III: Rovnosť (rovnosť pred zákonom, nediskriminácia, kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť, rovnosť medzi ženami a mužmi, práva dieťaťa, práva starších osôb, integrácia osôb so zdravotným postihnutím);
  • kapitola IV: Solidarita (právo pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku, právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie, právo na prístup k službám zamestnanosti, ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia, spravodlivé a primerané pracovné podmienky, zákaz detskej práce a ochrana mladistvých pri práci, rodina a pracovný život, sociálne zabezpečenie a sociálna pomoc, zdravotná starostlivosť, prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu, ochrana životného prostredia, ochrana spotrebiteľa);
  • kapitola V: Občianstvo (právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, právo na dobrú správu vecí verejných, právo na prístup k dokumentom, európsky ombudsman, petičné právo, sloboda pohybu a pobytu, diplomatická a konzulárna ochrana);
  • kapitola VI: Spravodlivosť (právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, prezumpcia neviny a právo na obhajobu, zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov, právo nebyť stíhaný ani potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin);
  • kapitola VII: Všeobecné ustanovenia.

Rozsah pôsobnosti

Táto charta sa vzťahuje na európske inštitúcie na základe zásady subsidiarity a za žiadnych okolností nerozširuje právomoci a úlohy, ktoré im boli zverené v zmluvách. Táto charta sa vzťahuje aj na všetky členské štáty EÚ pri vykonávaní práva EÚ.

Ak niektoré z práv zodpovedajú právam zaručeným v Európskom dohovore o ľudských právach z roku 1950, zmysel a rozsah týchto práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore, hoci právo EÚ môže poskytovať širší rozsah ochrany.

Výročné správy

Európska komisia každoročne od roku 2010 uverejňuje výročnú správu. Monitoruje v nej pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní charty.

KONTEXT

  • V roku 1999 Európska rada dospela k záveru, že základné práva uplatniteľné na úrovni EÚ je potrebné zjednotiť do charty, aby sa im venovala väčšia pozornosť.
  • Charta bola oficiálne vyhlásená v Nice v decembri 2000 Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.
  • Charta nadobudla právnu účinnosť pre EÚ nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009 a v súčasnosti má rovnakú právnu hodnotu ako zmluvy.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 389 – 405)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Správa o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2015 (COM(2016) 265 final, 18.5.2016)

Posledná aktualizácia 17.10.2016

Top