Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Presadzovanie a ochrana hodnôt EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Presadzovanie a ochrana hodnôt EÚ

EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám [článok 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)].

AKT

Článok 2 ZEÚ

Článok 7 ZEÚ

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o článku 7 Zmluvy o Európskej únii: Dodržiavanie a presadzovanie hodnôt, na ktorých sa zakladá Únia [KOM(2003) 606 vkonečnom znení z 15. októbra 2003].

SÚHRN

EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám [článok 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)].

O členstvo v EÚ môžu požiadať len európske štáty, ktoré rešpektujú hodnoty uvedené v článku 2 a zaviažu sa ich podporovať (článok 49 ZEÚ).

Zabezpečovanie súladu so základnými hodnotami EÚ

V rámci EÚ má zásada právneho štátu mimoriadny význam. Dodržiavanie zásady právneho štátu je podmienkou ochrany všetkých základných hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ. Je to takisto podmienkou dodržiavania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv a z medzinárodných právnych predpisov.

RÁMEC PRÁVNEHO ŠTÁTU EÚ

V marci 2014 Európska komisia prijala nový rámec na riešenie systémových ohrození právneho štátu v ktorejkoľvek z 28 krajín EÚ. Nový rámec právneho štátu dopĺňa konania o porušení povinnosti, keď došlo k porušeniu práva EÚ, a tzv. „postup podľa článku 7 ZEÚ“, podľa ktorého sa v najzávažnejšom prípade uplatňuje pozastavenie hlasovacích práv, ak dôjde k „závažnému alebo pretrvávajúcemu porušeniu“ hodnôt EÚ zo strany krajiny EÚ.

Tento rámec umožňuje nadviazanie dialógu Európskej komisie s príslušnou krajinou EÚ s cieľom predísť stupňovaniu systémových hrozieb pre právny štát. Pri príprave svojho posúdenia môže Komisia využívať odborné poznatky ďalších inštitúcií EÚ a medzinárodných organizácií [ako je napríklad Európsky parlament, Rada, Agentúra pre základné práva, Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) atď.].

Ak sa nenájde v tomto rámci žiadne riešenie, článok 7 ZEÚ bude vždy poslednou možnosťou na riešenie krízy a zabezpečenie súladu s hodnotami EÚ.

Článok 7 ZEÚ

Cieľom článku 7 ZEÚ je zabezpečiť, aby všetky krajiny EÚ dodržiavali spoločné hodnoty EÚ vrátane zásady právneho štátu. Preventívny mechanizmus článku 7 ods. 1 ZEÚ sa môže aktivovať len v prípade, „že existuje jasné riziko vážneho porušenia“ a sankčný mechanizmus článku 7 ods. 2 ZEÚ len v prípade „závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt“ uvedených v článku 2 niektorým členským štátom.

Vďaka preventívnemu mechanizmu má Rada možnosť zaslať príslušnej krajine EÚ upozornenie skôr, ako vôbec dôjde k „vážnemu porušeniu“.

Vďaka sankčnému mechanizmu má Rada možnosť pozastaviť určité práva vyplývajúce z uplatňovania zmlúv pre príslušnú krajinu EÚ vrátane hlasovacieho práva tejto krajiny v Rade. V takomto prípade musí „závažné porušenie“ istý čas pretrvávať.

UPLATŇOVANIE

Od roku 2009 čelila Komisia pri viacerých príležitostiach krízovým udalostiam v niektorých krajinách EÚ, čo odhalilo osobitné problémy v oblasti právneho štátu. Komisia tieto udalosti riešila vyvíjaním politického tlaku, ako aj začatím konaní vo veci porušenia predpisov v prípade porušovania práva EÚ.

Preventívne a sankčné mechanizmy článku 7 ZEÚ sa doteraz neuplatnili.

Iniciatívy ostatných inštitúcií EÚ

Všetky inštitúcie EÚ zohrávajú doplnkovú úlohu pri presadzovaní a zachovávaní zásady právneho štátu v EÚ.

V decembri 2014 sa Rada a krajiny EÚ zaviazali zaviesť každoročný dialóg medzi všetkými krajinami EÚ v Rade s cieľom presadzovať a zachovávať zásadu právneho štátu v rámci zmlúv.

Európsky parlament takisto pri viacerých príležitostiach vyzval krajiny EÚ, aby pravidelne posudzovali dodržiavanie základných hodnôt EÚ a požiadaviek demokracie a zásady právneho štátu.

Pozri aj Agentúru pre základné práva (FRA) a Výročnú správu o činnosti FRA za rok 2013

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru a Výboru regiónov - Správa o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2012 (COM(2013) 271 final z 8. mája 2013).

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru a Výboru regiónov - Správa o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2013 (COM(2014) 224 final zo 14. apríla 2014).

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014) 158 final z 11. marca 2014).

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o zabezpečovaní dodržiavania zásady právneho štátu zo 16. decembra 2014.

Posledná aktualizácia: 10.03.2015

Top