Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana eura proti falšovaniu – Európske vedecko-technické centrum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana eura proti falšovaniu – Európske vedecko-technické centrum

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Komisie 2005/37/ES, ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické centrum (EVTC) a ktorým sa ustanovuje koordinácia technických činností na ochranu euromincí pred falšovaním

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Týmto rozhodnutím sa zriaďuje EVTC v rámci Európskej komisie v Bruseli.
 • Úlohou ECTV je chrániť euromince pre falšovaním. Na tento účel analyzuje a klasifikuje falšované euromince a pomáha vnútroštátnym orgánom krajín Európskej únie.

HLAVNÉ BODY

Úlohy centra

EVCT:

 • analyzuje a klasifikuje každý nový typ falšovanej euromince v súlade s nariadením o ochrane eura proti falšovaniu;
 • prispieva k plneniu cieľov programu Pericles;
 • pomáha Národným centrám pre analýzu mincí a orgánom presadzovania práva;
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi pri analýze falšovaných euromincí a pri posilnení ochrany.

Fungovanie v Parížskej mincovni

Na technickú a vedeckú analýzu falšovaných euromincí EVTC používa pracovníkov a priestory, ktoré dala k dispozícii Parížska mincovňa, predovšetkým jej laboratórium. Komisia na tento účel prideľuje svojich špecializovaných pracovníkov. Ostatné výdavky súvisiace s činnosťou EVTC sa hradia zo všeobecného rozpočtu EÚ.

Koordinačné a informačné činnosti

Komisia koordinuje činnosti príslušných technických orgánov s cieľom ochrany euromincí, predovšetkým prostredníctvom pravidelných stretnutí expertnej skupiny proti falšovaniu mincí. Táto skupina, ktorej predsedá Komisia, umožňuje zhromažďovanie rozličných skúseností a odborných znalostí krajín EÚ v súvislosti s falšovaním euromincí a koordináciu technických opatrení potrebných na ochranu eura.

Hospodársky a finančný výbor, Európska centrálna banka, Európsky policajný úrad a príslušné vnútroštátne orgány sú pravidelne informované o činnostiach centra a o situácii, pokiaľ ide o falšovanie mincí.

Overovanie pravosti mincí

Nariadením (EÚ) č. 1210/2010 sa v rámci eurozóny zavádzajú spoločné pravidlá a postupy pre overovanie pravosti euromincí v obehu a pre manipuláciu s mincami nevhodnými do obehu a ich nahrádzanie.

Stanovuje sa v ňom, že EVTC je okrem iného zodpovedné za určenie:

 • technických noriem pre testy zariadení na triedenie mincí používaných na overovanie pravosti euromincí;
 • postupov zaškoľovania pracovníkov, ktorých úlohou je overovanie euromincí;
 • lehoty platnosti správ o testoch;
 • informácií na zozname zariadení na triedenie mincí, ktoré úspešne prešli testom rozpoznávania, ktorý je uverejnený na webovom sídle Komisie;
 • usmernení pre každoročné kontroly na mieste zamerané na schopnosť osôb, ktoré manipulujú s hotovosťou, overiť euromince;
 • pravidiel nápravy v prípade nedodržania nariadenia zo strany osôb, ktoré manipulujú s hotovosťou.

Rozhodnutím 2003/861/ES sa stanovuje zriadenie EVTC Komisiou a rozhodnutím 2003/862/ES sa stanovuje prevádzka EVTC v eurozóne a v krajinách EÚ mimo eurozóny.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. februára 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Komisie 2005/37/ES z 29. októbra 2004, ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické centrum (EVTC) a ktorým sa ustanovuje koordinácia technických činností na ochranu euromincí pred falšovaním (Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s .73 – 74)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010, s. 1 – 5)

Rozhodnutie Rady 2003/861/ES z 8. decembra 2003 o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 44)

Rozhodnutie Rady 2003/862/ES z 8. decembra 2003, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti rozhodnutia 2003/861/ES o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí na tie štáty, ktoré prijali euro ako svoju jednotnú menu (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 45)

Posledná aktualizácia 04.04.2017

Top