Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medaily a žetóny podobné eurominciam

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medaily a žetóny podobné eurominciam

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Stanovujú sa v ňom jednotné podmienky na výrobu medailí a žetónov podobných eurominciam s cieľom chrániť občanov pred rizikom zámeny alebo podvodu.
 • Vymedzujú sa v ňom podmienky týkajúce sa na jednej strane eura a na druhej strane stupňa technickej podobnosti medzi medailami či žetónmi a euromincami.

HLAVNÉ BODY

 • Cieľom nariadenia je chrániť verejnosť pred rizikom zámeny alebo podvodu v dôsledku kovových predmetov, ako sú medaily a žetóny, ktoré sa výrazne podobajú eurominciam. Takéto medaily a mince sa môžu zameniť za zákonné platidlo (môžu byť prijaté, ak sa pri platení ponúknu ako mince alebo bankovky), no takisto sa môžu nezákonne použiť namiesto euromincí.
 • Na účely tohto nariadenia sa medaily a žetóny vymedzujú ako kovové predmety, ktoré vyzerajú ako euromince a/alebo majú technické vlastnosti euromincí, ale nie sú vydané podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov účastníckej krajiny mimo EÚ alebo právnych predpisov iných štátov, a ktoré preto nie sú ani zákonnými platobnými prostriedkami, ani zákonným platidlom.
 • V nariadení sa zakazuje výroba, predaj, dovoz a distribúcia (na predaj alebo iné obchodné účely) medailí a žetónov, ktoré majú vizuálne vlastnosti podobné jednotnej mene.
 • Na medailách a žetónoch nesmie byť:
  • nápis „euro“ alebo „eurocent“ alebo
  • symbol eura na ich povrchu.
 • Zároveň nesmú obsahovať:
  • žiaden dizajn podobný dizajnom zobrazeným na eurominciach;
  • symboly predstavujúce zvrchovanosť krajín Európskej únie (EÚ);
  • tvar hrany alebo dizajn euromincí alebo symbol eura.
 • Medaily a žetóny nesmú mať rovnakú veľkosť ako euromince. Európska komisia má určiť, či je kovový predmet minca alebo žetón, a či sa uplatňujú zákazy podľa tohto nariadenia.
 • Medaily a žetóny s nápisom „euro“ alebo „eurocent“ alebo symbolom eura bez zobrazenej nominálnej hodnoty sú povolené, ak je ich veľkosť dostatočne odlišná od veľkosti euromincí a ak neobsahujú dizajn podobný dizajnom a symbolom vymenovaným skôr v texte. Ak však majú veľmi podobnú veľkosť, musia mať v strede dieru alebo tvar mnohouholníka s najviac šiestimi hranami alebo musia byť vyrobené zo zlata, striebra, platiny alebo byť vždy mimo vymedzených rozsahov.
 • Komisia môže udeliť osobitné povolenia na používanie výrazu „euro“ alebo „eurocent“, pokiaľ neexistuje žiadne riziko zámeny. V takých prípadoch príslušný hospodársky subjekt v rámci krajiny EÚ musí byť jasne identifikovateľný na povrchu medaily alebo žetónu.
 • Ak je na medaile alebo žetóne napísaná aj súvisiaca nominálna hodnota, na lícnej alebo rubovej strane medaily alebo žetónu musí byť vyrazené označenie „nie je zákonným platidlom“.
 • Nominálne hodnoty a technické špecifikácie euromincí, ktoré sú jediné mince považované v eurozóne za zákonné platidlo, sú stanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 729/2014.
 • Medaily a žetóny vydané pred nadobudnutím účinnosti nariadenia sa mohli používať do konca roka 2009, pokiaľ sa nepoužívali namiesto euromincí. Takéto medaily a žetóny musia byť zaznamenané v súlade s postupmi platnými v krajinách EÚ a oznámené Európskemu centru vedy a techniky.
 • Toto nariadenie sa uplatňuje vo všetkých krajinách EÚ, ktoré zaviedli euro v roku 2002 (Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko). Jeho rozsah pôsobnosti sa nariadením (ES) č. 2183/2004 v znení pozmenenom nariadením (ES) č. 47/2009 rozšíril na krajiny EÚ, ktoré ešte nezaviedli euro. Krajiny EÚ mali zaviesť a vykonávať pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie nariadenia do 1. júla 2005.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. decembra 2004.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2182/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 02.02.2017

Top