Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2008/801/ES o uzavretí Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii v mene Európskeho spoločenstva

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

EÚ sa ním povoľuje podpísať Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii. Cieľom dohovoru je pomáhať v boji proti korupcii, presadzovať dobré riadenie verejných vecí a podporovať medzinárodnú spoluprácu a technickú pomoc.

HLAVNÉ BODY

Dohovor sa vzťahuje na predchádzanie korupcii, jej vyšetrovanie a stíhanie a na zmrazenie, zhabanie, konfiškáciu a vrátenie príjmov z trestných činov.

Zahŕňa pravidlá na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti nemu, ako aj normy týkajúce sa účtovníctva v súkromnom sektore a transparentnosti a rovnakého prístupu pre všetkých uchádzačov o zákazky na dodávku verejných prác a poskytovanie služieb.

Predchádzanie korupcii

V dohovore sa vymedzuje niekoľko pravidiel na predchádzanie korupcii vrátane týchto:

 • uplatňovanie preventívnych opatrení a postupov a zriadenie orgánov na tento účel;
 • uplatňovanie kódexov správania u verejných činiteľov;
 • objektívne kritériá náboru a povýšenia verejných činiteľov;
 • pravidlá verejného obstarávania.

Takisto sa v ňom odporúča:

 • propagácia transparentnosti a zodpovednosti pri riadení verejných financií a v súkromnom sektore;
 • prísnejšie účtovné a audítorské normy;
 • pravidlá na zaručenie nezávislosti súdnictva.

Kriminalizácia

V dohovore sa odporúča zavedenie niekoľkých trestných činov vrátane týchto:

 • korupcia vnútroštátnych alebo zahraničných verejných činiteľov a činiteľov verejných medzinárodných organizácií;
 • sprenevera, zneužitie verejných financií alebo iné odklonenie verejného alebo súkromného majetku verejným činiteľom;
 • obchodovanie s vplyvom (keď osoba s vplyvom na iné osoby obchoduje s týmto vplyvom výmenou za peniaze od osoby, ktorá má o vplyv záujem);
 • zneužitie postavenia a neoprávnené obohatenie*.

V súkromnom sektore sa vyžaduje zavedenie týchto trestných činov:

 • sprenevera;
 • korupcia;
 • pranie príjmov z trestnej činnosti;
 • manipulovanie s odcudzeným majetkom;
 • marenie výkonu spravodlivosti;
 • účasť na sprenevere alebo korupcii alebo pokus o ne.

V dohovore sa odporúčajú aj ďalšie právne a administratívne opatrenia:

 • zabezpečiť, aby spoločnosti boli brané na zodpovednosť;
 • povoliť zmrazenie, zhabanie a konfiškáciu;
 • ochraňovať svedkov, expertov a obete;
 • ochraňovať osoby podávajúce hlásenia;
 • zabezpečiť, aby spoločnosti alebo osoby, ktoré utrpeli ujmu v dôsledku korupčného činu mali zákonné právo na nárokovanie si náhrady škody;
 • podporovať spoluprácu s orgánmi presadzovania práva.

Vymáhanie majetku

V dohovore sa spresňujú opatrenia na priame vymáhanie majetku a vymedzuje sa, ako je to možné zabezpečiť prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v oblasti konfiškácie. Obsahuje aj pravidlá o tom, ako by sa mal majetok vrátiť.

Európsky úrad pre boj proti podvodom

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) je zodpovedný za vyšetrovanie týchto záležitostí, pokiaľ sa vzťahujú na inštitúcie EÚ. OLAF vyšetruje podvody súvisiace s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné pochybenie v rámci európskych inštitúcií a rozvíja politiku v oblasti boja proti podvodom pre Európsku komisiu.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 25. septembra 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ POJEM

*Neoprávnené obohatenie – keď osoba získa výhodu na úkor druhej osoby bez toho, aby na výmenu poskytla niečo v rovnakej hodnote.

AKT

Rozhodnutie Rady 2008/801/ES z 25. septembra 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2008, s. 1 – 110)

Posledná aktualizácia 21.04.2016

Top