Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výrobky obranného priemyslu – pravidlá transferu v rámci EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výrobky obranného priemyslu – pravidlá transferu v rámci EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/43/ES – zjednodušenie transferov výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je odstrániť rozdiely medzi krajinami EÚ, pokiaľ ide o ich zákony a pravidlá o transfere výrobkov obranného priemyslu (od pušiek, cez bomby, torpéda, až po ponorky a lietadlá na vojenské účely).

Smernicou sa zriaďuje systém povolení na základe vydania transferových licencií pre dodávateľov.

Uľahčuje sa ňou transparentný a bezpečný obeh výrobkov obranného priemyslu v EÚ, čo umožňuje posilniť konkurencieschopnosť obranného priemyslu EÚ.

HLAVNÉ BODY

Tri typy licencií:

1.

všeobecné licencie, ktoré vydáva krajina EÚ pre dodávateľov so sídlom na jej území (za predpokladu, že spĺňajú licenčné podmienky) na transfer výrobkov obranného priemyslu prijímateľom v inej krajine EÚ;

2.

globálne licencie, ktoré udeľuje krajina EÚ (ktorá určuje rozsah a trvanie) pre dodávateľov žiadajúcich o transfer do jednej alebo viacerých krajín EÚ; a

3.

individuálne licencie, ktoré udeľujú krajiny EÚ pre dodávateľov žiadajúcich o jeden transfer výrobkov jednému prijímateľovi.

Povinnosti dodávateľov

Krajiny EÚ musia zaistiť, aby dodávatelia výrobkov obranného priemyslu so sídlom na jej území:

viedli podrobné záznamy o svojich transferoch;

informovali prijímateľov o podmienkach licencie (t. j. obmedzenia týkajúce sa konečného použitia alebo vývozu výrobkov obranného priemyslu); a

informovali príslušný orgán z krajiny EÚ, z územia ktorej chcú transferovať výrobky, o svojom zámere použiť všeobecnú licenciu po prvý raz.

Krajiny EÚ, ktoré sú domovskými krajinami prijímateľov výrobkov obranného priemyslu na základe transferových licencií musia potvrdiť, že prijímatelia sú zodpovední za dodržanie obmedzení vývozu výrobkov, ktoré prijímajú.

Výrobky obranného priemyslu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sú uvedené v prílohe k smernici. Tento zoznam Európska komisia pravidelne aktualizuje, aby bol v súlade so spoločným zoznamom vojenského materiálu Európskej únie.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 30. júna 2009. Krajiny EÚ mali povinnosť začleniť ju do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 30. júna 2011.

KONTEXT

Pred touto smernicou podliehal transfer výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ vnútroštátnym právnym predpisom v oblasti udeľovania licencií. Tieto predpisy sa značne odlišovali z hľadiska podmienok postupov, rozsahu a času potrebného na získanie licencií. Konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu tak stagnovala, ako aj zriadenie skutočného európskeho trhu s výrobkami obranného priemyslu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1 – 36)

Následné zmeny a opravy smernice 2009/43/ES a jej príloh boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 02.12.2015

Top