Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zjednodušené podnikateľské prostredie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zjednodušené podnikateľské prostredie

S cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť a posilniť hospodárstvo a zamestnanosť sa Európska únia (EÚ) snaží vytvoriť zjednodušené podnikateľské prostredie tak, že sa zameriava na byrokraciu v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu.

AKT

Oznámenie Komisie o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu [KOM (2007) 394 v konečnom znení - uverejnené v úradnom vestníku]

SÚHRN

Členské štáty musia vedieť pružne reagovať na podnikateľské prostredie s využitím legislatívneho rámca EÚ, ale bez priškrtenia inovácií a vysokých administratívnych nákladov obmedzujúcich konkurencieschopnosť. Komisia opätovne preskúmava smernice EÚ a konzultuje so zúčastnenými stranami o spôsoboch zosúladenia právnych predpisov s pružnejším a efektívnejším podnikateľským prostredím.

Právo spoločností

Existujú dve možnosti - úplné alebo čiastočné zrušenie smerníc, pokiaľ nie sú relevantné pre cezhraničné otázky. To sa týka nasledujúcich oblastí:

Cieľom pravidiel o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom (dvanásta smernica), ktorými sa zjednodušujú právne predpisy a iné opatrenia, je poskytnúť členským štátom väčšiu flexibilitu pri zlúčeniach a rozdeleniach prostredníctvom:

  • zjednodušenia povinností predstavenstva týkajúcich sa poskytovania osobitných finančných údajov;
  • zrušenie potreby schválenia generálnym zhromaždením so zachovaním ochrany veriteľa, právne predpisy v tejto oblasti upravuje smernica 2006/68/ES.

Povinnosť zverejňovať určité informácie vo vnútroštátnych vestníkoch v súlade s prvou smernicou o práve spoločností možno nahradiť jednoduchou registračnou službou s využitím Európskeho obchodného registra (EBR), pričom sa zodpovedajúco zjednodušia aj pravidlá týkajúce sa úradného prekladu. Pravidlá týkajúce sa sídla spoločnosti sa taktiež zrevidujú v rámci stanov európskej spoločnosti.

Účtovníctvo a audit v MSP

V roku 2013 boli revidované európske smernice o účtovníctve s cieľom obmedziť zbytočné a neprimerané náklady pri príprave finančných informácií. Výsledkom je nová smernica 2013/34/EÚ, ktorá sa začne vykonávať v polovici roka 2015. Zavádza kritériá na vymedzenie mikropodnikov a malých, stredných a veľkých podnikov a znižuje množstvo údajov, ktoré majú poskytovať mikropodniky a malé podniky, aby splnili požiadavky.

Kontext

V aktualizovanom programe zjednodušenia, ktorý uviedla Komisia v roku 2006, a v jej akčnom programe v nadväznosti na zasadnutie Európskej rady v dňoch 8. a 9. marca 2007 sa právo spoločností, účtovníctvo a audit určili za tri prioritné oblasti.

SÚVISIACE AKTY

Súhrn reakcií na oznámenie Komisie o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu[KOM(2007) 394] (pdf). Rada vyzvala Komisiu, aby preskúmala reakcie na oznámenie a v prípade potreby predložila nové návrhy. Zdá sa, že sa jednoznačne uprednostňuje riešenie zahŕňajúce zjednodušenie existujúcich právnych predpisov (druhá možnosť navrhnutá Komisiou v jej oznámení).

Posledná aktualizácia: 03.06.2014

Top