Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Práva akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Práva akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2007/36/ES – práva akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zavádzajú sa ňou pravidlá vykonávania práv akcionárov na valných zhromaždeniach spoločností, ktoré

majú sídlo v krajine EÚ a

a sú registrované na burze cenných papierov.

Jej cieľom je zohľadniť možnosti, ktoré ponúkajú moderné technológie.

HLAVNÉ BODY

Spoločnosti musia svojim akcionárom poskytnúť niektoré informácie týkajúce sa valných zhromaždení. Najneskôr 21 dní vopred musia zaslať oznámenie o zhromaždení a na svojej webovej lokalite musia zverejniť potrebné informácie (dátum, miesto, program, popis hlasovania a postupy účasti).

Musia takisto poskytnúť ďalšie informácie, napríklad:

celkový počet akcií a hlasovacích práv;

dokumenty, ktoré sa majú predložiť;

návrh uznesenia zhromaždenia; a

tlačivá, ktoré sa majú použiť pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca (keď akcionár oprávni iného akcionára, aby ho zastúpil).

Na zhromaždení majú akcionári právo:

zaradiť body do programu (ak majú päť percentný podiel na kapitáli spoločnosti);

klásť otázky týkajúce sa bodov programu valného zhromaždenia, na ktoré je spoločnosť povinná odpovedať; a

zúčastniť sa a hlasovať bez iného obmedzenia, ako je rozhodujúci deň*.

V otázke hlasovania musia krajiny EÚ odstrániť všetky obmedzenia účasti akcionárov na zhromaždeniach prostredníctvom elektronických prostriedkov a oprávniť akcionárov, aby vymenovali (a odvolali) svojho splnomocnenca, ktorým môže byť jednotlivec alebo skupina, prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Spoločnosti musia takisto určiť presný počet hlasov za každé uznesenie. Krajiny EÚ však môžu umožniť spoločnostiam, ak žiadny akcionár nepožiada o záznam hlasovania, aby určili počet hlasov potrebných na dosiahnutie požadovanej väčšiny s cieľom schváliť uznesenie. Spoločnosti musia zverejniť výsledky hlasovania najneskôr 15 dní od skončenia zhromaždenia.

V roku 2014 Európska komisia predložila návrh na zmenu tejto smernice s cieľom riešiť nedostatky správy a riadenia spoločností týkajúcich sa spoločností registrovaných na regulovanom trhu a ich akcionárov. V Európskom parlamente a Rade EÚ sa o tomto návrhu ešte stále diskutuje.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 3. augusta 2007. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 3. augusta 2009.

KONTEXT

Pôvodom tejto smernice je oznámenie Komisie z roku 2003 Modernizácia práva obchodných spoločností a zlepšenie správy a riadenia spoločností v Európskej únii. Navrhovali sa v ňom iniciatívy na zlepšenie práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu s cieľom vyriešiť problematiku hlasovania na diaľku.

HLAVNÉ POJMY

*Rozhodujúci deň – osobitný dátum stanovený spoločnosťou, ku ktorému musí akcionár oficiálne vlastniť akcie, aby bol oprávnený zúčastniť sa a hlasovať na valných zhromaždeniach.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17 – 24)

Následné zmeny a opravy smernice 2007/36/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Modernizácia práva obchodných spoločností a zlepšenie správy a riadenia spoločností v EÚ – plán postupu (COM(2003) 284 final z 21. mája 2003)

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení (COM(2014) 213 final z 9. apríla 2014)

Posledná aktualizácia 26.11.2015

Top