Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teroristické únosy – výmena informácií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teroristické únosy – výmena informácií

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie Rady o výmene informácií o teroristických únosoch

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

 • Stanovuje sa v ňom postup výmeny skúseností medzi krajinami EÚ s cieľom pomôcť pri riešení situácií teroristických únosov.

HLAVNÉ BODY

 • Teroristické únosy predstavujú pre krajiny EÚ veľkú výzvu. Na úspešné riešenie takýchto situácií potrebujú krajiny podkladové materiály, vytvárať kontakty a iniciovať dôverné diskusie. Výmenou informácií možno rýchlo zistiť, či už iná krajina EÚ nemá užitočné skúsenosti s únosmi v tom istom regióne, s tou istou teroristickou skupinou alebo s podobnými prípadmi.
 • Na tento účel sa každej krajine EÚ odporúča, aby po vyriešení incidentu rozposlala ostatným krajinám EÚ informačné hárky o teroristickom únose.
 • Tieto informácie by mali zahŕňať:
  • krajinu a oblasť, kde došlo k únosu;
  • počet a štátnu príslušnosť rukojemníkov;
  • čas a dátum únosu a jeho skončenie;
  • zodpovednú teroristickú skupinu alebo páchateľa;
  • spôsob únosu;
  • motiváciu únosu;
  • účasť akéhokoľvek sprostredkovateľa;
  • kontaktnú osobu v predmetnej krajine EÚ.
 • V prípade potreby by sa mali poskytnúť aj tieto dodatočné informácie:
  • dôvod, prečo sa rukojemník zdržiaval v krajine, jeho jazykové znalosti a pohlavie;
  • ideológia, štátna príslušnosť a jazykové znalosti páchateľov;
  • prostriedky, ktoré páchatelia využívajú na oslovenie verejnosti;
  • podrobnosti o spôsobe fungovania páchateľov.
 • V prílohách k odporúčaniu sa navrhuje štandardný formát pre tieto informácie, ako aj návrhy na dodatočné informácie, ktoré sa majú poskytnúť, napríklad stratégie vyjednávania, zdržiavacia taktika a to, či súčasťou únosu bolo výkupné alebo politické požiadavky.
 • Ďalšie informácie a skúsenosti by sa mali vymieňať dvojstranne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zaobchádzanie s osobnými údajmi by malo byť takisto v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
 • Každá krajina EÚ by mala zhromaždiť informácie o incidentoch, ku ktorým došlo od 1. januára 2002 a ostatným krajinám EÚ poskytnúť súhrn. Do obehu by sa mal dať aj zoznam kontaktných osôb, aby sa uľahčila priama komunikácia.
 • Informácie by sa takisto mali vymieňať cez sieť obojsmerných prepojení, ktorá slúži na výmenu informácií o teroristických incidentoch na úrovni celej EÚ (pozri rozhodnutie Rady 2005/671/SVV). Informácie by sa mali vymieňať aj s Europolom a po uplynutí 12 mesiacov by sa malo vykonať preskúmanie s cieľom určiť, či si objem a typ údajov vyžaduje databázu.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

AKT

Odporúčanie Rady z 12. júna 2007 o výmene informácií o teroristických únosoch (Ú. v. EÚ L 214, 17.8.2007, s. 9 – 12)

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2005/671/SVV z 20. septembra 2005 o výmene informácií a spolupráci v oblasti trestných činov terorizmu (Ú. v. EÚ L 253, 29.9.2005, s. 22 – 24)

Posledná aktualizácia 03.05.2016

Top