Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výmena informácií a spolupráca v oblasti trestných činov terorizmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výmena informácií a spolupráca v oblasti trestných činov terorizmu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2005/671/SVV o výmene informácií a spolupráci v oblasti trestných činov terorizmu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Boj proti terorizmu je jedným z prioritných cieľov Európskej únie (EÚ). V tomto rozhodnutí sa vymedzuje postup výmeny informácií medzi krajinami EÚ, ktoré sa týkajú vyšetrovaní trestných činov, trestných stíhaní a odsúdení za trestné činy.

HLAVNÉ BODY

 • V boji proti terorizmu je dôležité, aby príslušné služby mali v čo najväčšej možnej miere úplné a aktuálne informácie. Krajiny EÚ by mali získať informácie týkajúce sa vyšetrovaní trestných činov, trestných stíhaní a odsúdení za trestné činy, ktoré majú vplyv na dve alebo viac krajín EÚ, a odovzdať ich Europolu alebo prípadne Eurojustu.
 • Určená špecializovaná služba v rámci orgánov činných v trestnom konaní danej krajiny je zodpovedná za odosielanie všetkých relevantných informácií vyplývajúcich z vyšetrovaní trestných činov s ohľadom na trestné činy terorizmu Europolu vrátane:
  • identifikácie osoby alebo skupiny;
  • činov, ktoré podliehajú vyšetrovaniu a ich osobitných okolností;
  • trestného činu;
  • spojitosti s inými relevantnými prípadmi;
  • používania komunikačných technológií;
  • hrozby, ktorú prestavuje vlastníctvo zbraní hromadného ničenia.
 • V každej krajine je určený aspoň jeden orgán ako vnútroštátny spravodajca Eurojustu pre záležitosti terorizmu a je zodpovedný za zasielanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa trestných stíhaní a odsúdení za terorizmus Eurojustu vrátane:
  • identifikácie osoby alebo skupiny vo vyšetrovaní trestných činov alebo podliehajúcim trestnému stíhaniu;
  • príslušného trestného činu a jeho osobitných okolností;
  • informácií o právoplatných odsúdeniach za trestné činy terorizmu a osobitných okolnostiach týchto trestných činov;
  • spojitosti s inými relevantnými prípadmi;
  • žiadostí o justičnú právnu pomoc pre inú krajinu EÚ a od inej krajiny EÚ a odpovede na ne.
 • Každá krajina EÚ zaisťuje, aby sa relevantné informácie z dokumentov alebo iných dôkazov získaných počas vyšetrovaní alebo trestných stíhaní za terorizmus čo najskôr sprístupnili ostatným krajinám EÚ.
 • Krajiny by mali prípadne zriadiť spoločné vyšetrovacie tímy na vedenie vyšetrovaní. Žiadosti o právnu pomoc z iných krajín EÚ a výkon rozsudkov by mali mať najvyššiu prioritu.
 • Týmto rozhodnutím by sa nemala ohroziť bezpečnosť osôb alebo úspech prebiehajúceho vyšetrovania alebo konkrétnej spravodajskej operácie a rozhodnutie nepresahuje rámec toho, čo sa vyžaduje na dosiahnutie jeho cieľov.

Odporúčanie Rady 2007/562/ES sa týka výmeny informácií medzi krajinami EÚ o teroristických únosoch.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. septembra 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2005/671/SVV z 20. septembra 2005 o výmene informácií a spolupráci v oblasti trestných činov terorizmu (Ú. v. EÚ L 253, 29.9.2005, s. 22 – 24)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Odporúčanie Rady z 12. júna 2007 o výmene informácií o teroristických únosoch (Ú. v. EÚ L 214, 17.8.2007, s. 9 – 12)

Posledná aktualizácia 18.08.2016

Top