Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zbrane hromadného ničenia - boj proti ich šíreniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zbrane hromadného ničenia - boj proti ich šíreniu

Stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

AKT

Stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia z 12. decembra 2003 (dok. 15708/03 - neuverejnené v úradnom vestníku)

SÚHRN

Šírenie zbraní hromadného ničenia (ZHN) je jednou z najväčších bezpečnostných výziev EÚ. EÚ v tejto oblasti vypracovala stratégiu, ktorá má obmedziť, ba dokonca eliminovať programy vývoja a dodávok ZHN do rôznych krajín sveta.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO STRATÉGIE?

Stratégia má celosvetovo predchádzať programom ZHN, odrádzať od nich, zastaviť ich a ak je to možné, eliminovať ich. K základným zásadám stratégie od jej vzniku v roku 2003 patria:

posilnenie medzinárodných mechanizmov nešírenia a práca na zlepšení systémov na overenie porušení pravidiel stanovených vo viacstranných zmluvách;

podpora regionálne a medzinárodne stabilného prostredia posilňovaním programov na podporu odzbrojenia a začlenenia cieľa nešírenia týchto zbraní vo všetkých politických, diplomatických a ekonomických aktivitách EÚ;

úzka spolupráca s kľúčovými partnermi, ako sú USA, Rusko alebo NATO a pomoc krajinám mimo EÚ.

HLAVNÉ BODY

Rada EÚ stratégiu neustále monitoruje a každých šesť mesiacov sú jej doručované správy o pokroku.

Stratégia sa vykonáva prostredníctvom rôznych projektov a činností, napríklad:

EÚ podporuje Haagsky kódex správania - súbor pravidiel proti balistickým raketám (rozhodnutie 2014/913/SZBP);

EÚ podporuje činnosti Svetovej zdravotníckej organizácie v oblastibiologickej bezpečnosti a biologickej ochrany (rozhodnutie 2013/668/SZBP).

V roku 2008 EÚ prijala dokument Nové smery činnosti v boji proti šíreniu ZHN, ktorého cieľom je zefektívniť stratégiu, napríklad zvyšovaním informovanosti vo vedeckých, akademických a finančných inštitúciách a vypracovaním opatrení na zabránenie prenosu poznatkov o ZHN nesprávnym stranám.

KONTEXT

Opatrenia EÚ na boj proti šíreniu ZHN

Posledná aktualizácia 24.09.2015

Top