Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Platobné služby v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Platobné služby v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa v nej pravidlá pre platobné služby*, ako sú úhrady, inkasá či platobné karty.
 • Tieto pravidlá obsahujú informačné požiadavky pre poskytovateľov platobných služieb, ako aj práva a povinnosti súvisiace s používaním platobných služieb.

HLAVNÉ BODY

Povolenie

Inštitúcia ponúkajúca platobné služby musí získať povolenie na vykonávanie platobných činností v celej EÚ. V každej krajine EÚ je vnútroštátny orgán zodpovedný za udeľovanie povolení. Inštitúcia získa povolenie, len ak má zavedené rozsiahle riadiace opatrenia týkajúce sa obchodnej činnosti a ak vlastní základné imanie v určitej výške.

Informačné požiadavky

Poskytovatelia platobných služieb musia poskytovať škálu prehľadných informácií pre používateľov svojich služieb.

Pred uskutočnením platobnej služby musia poskytnúť ľahko zrozumiteľným spôsobom informácie o

 • poplatkoch,
 • postupoch podávania sťažností a
 • všetkých výdavkoch, ktoré treba zaplatiť.

Po vykonaní platobnej transakcie musia poskytnúť informácie platiteľovi. Patria k nim:

 • odkaz na identifikáciu platobnej transakcie a platiteľa;
 • suma platby;
 • poplatky a provízie súvisiace s transakciou.

Platiteľovi musia poskytnúť informácie hneď po vykonaní transakcie.

V právnom predpise sa stanovujú aj osobitné pravidlá o informáciách, ktoré poskytovatelia platobných služieb musia poskytnúť, keď sa na transakcie vzťahuje zmluva, ktorou sa riadi budúci výkon následných platobných transakcií.

Práva a povinnosti

Platobná transakcia v eurách alebo v mene krajiny EÚ, ktorá nepatrí do eurozóny, sa vykonáva do jedného pracovného dňa.

Poskytovatelia platobných služieb sa platiteľom v plnej miere zodpovedajú za správny výkon platobných transakcií. Ak sa transakcia nevykoná alebo sa vykoná chybne, poskytovateľ platobných služieb platiteľa ju musí napraviť alebo spätne vyplatiť príslušnú sumu platiteľovi. V prípade zneužitia platobného nástroja inou osobou, ako je platiteľ, napr. kreditnej karty, platiteľ znáša stratu do maximálnej výšky 150 EUR.

V právnom predpise sa takisto stanovujú pravidlá o vrátení peňazí, keď boli transakcie chybne povolené poskytovateľom platobných služieb.

Zrušenie

Smernicou (EÚ) 2015/2366 sa ruší smernica 2007/64/ES s účinnosťou od 13. januára 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 25. decembra 2007. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. novembra 2009.

KONTEXT

Spotrebitelia si musia byť istí, že platby, ktoré vykonávajú v rámci EÚ sú jednoduché, účinné a zabezpečené. Na splnenie tohto cieľa EÚ vytvorila spoločný rámec pre platobné služby, ktorým sa nahrádzajú vnútroštátne pravidlá krajín EÚ.

HLAVNÝ POJEM

* Platobné služby – obchodné činnosti,

 • ktoré umožňujú osobám uložiť hotovosť na platobný účet alebo vybrať hotovosť z platobného účtu, ako aj prevádzku daného účtu;
 • ktorými sa vykonávajú platobné transakcie (napr. trvalé platobné príkazy, inkasá atď.) na platobných účtoch alebo elektronicky;
 • ktorými sa vydávajú a/alebo prijímajú platobné nástroje;
 • ktorými sa poukazujú peniaze (prevody peňazí zahraničnými pracovníkmi osobám v ich vlasti).

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1 – 36)

Následné zmeny smernice 2007/64/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214 –246)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35 – 127)

Posledná aktualizácia 24.05.2016

Top