Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uznávanie a výkon príkazov na konfiškáciu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uznávanie a výkon príkazov na konfiškáciu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV – uplatňovanie zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

Súdnemu orgánu z jednej krajiny Európskej únie (EÚ) umožňuje poslať príkaz na zmrazenie alebo konfiškáciu majetku priamo súdnemu orgánu v inej krajine EÚ, v ktorej bude uznaný a vykonaný bez akýchkoľvek ďalších formalít.

HLAVNÉ BODY

Čo je to príkaz na konfiškáciu?

Ide o trvalé opatrenie na spätné získanie nezákonne nadobudnutého majetku od páchateľov trestných činov alebo ich spolupáchateľov.

Trestné činy

 • V prípade mnohých závažných trestných činov nemusí byť trestný čin považovaný za trestný čin v krajine, ktorá vydáva príkaz (krajina pôvodu), a zároveň v krajine, ktorá ho vykonáva (vykonávajúca krajina). Daný trestný čin sa však musí v krajine pôvodu trestať odňatím slobody najmenej v dĺžke troch rokov. Medzi takéto trestné činy patria:
  • účasť na zločinnom spolčení;
  • terorizmus;
  • korupcia a podvod;
  • obchodovanie s ľuďmi;
  • rasizmus a xenofóbia;
  • znásilnenie.

Posielanie

 • Príkaz na konfiškáciu peňazí alebo majetku môže byť poslaný do krajiny EÚ, ak má opodstatnené dôvody domnievať sa, že dotknutá osoba alebo spoločnosť má majetok alebo príjem. Ak nie sú žiadne opodstatnené dôvody, príkaz môže byť poslaný do krajiny EÚ, v ktorej má daná osoba pobyt alebo v ktorej má spoločnosť registrované sídlo.
 • Príkaz na konfiškáciu týkajúci sa majetku môže byť súčasne zaslaný do viac ako jednej krajiny EÚ, ak:
  • sú opodstatnené dôvody domnievať sa, že rôzne časti, na ktoré sa vzťahuje príkaz, sa nachádzajú v rôznych krajinách EÚ;
  • konfiškácia konkrétnej časti zahŕňa konanie vo viac ako jednej krajine EÚ alebo
  • príslušná časť sa môže nachádzať v jednej z dvoch alebo vo viacerých krajinách EÚ.
 • Príkaz na konfiškáciu týkajúci sa peňazí môže byť súčasne zaslaný do viac ako jednej krajiny EÚ, ak:
  • daný majetok nebol zaistený podľa rámcového rozhodnutia Rady 2003/577/SVV alebo
  • hodnota majetku, ktorý sa má skonfiškovať v štáte pôvodu a v ktoromkoľvek vykonávajúcom štáte, pravdepodobne nestačí na získanie celej čiastky, na ktorú sa vzťahuje príkaz na konfiškáciu.

Uznávanie a výkon

 • Súdny orgán krajiny pôvodu musí zaslať osvedčenie podľa štandardného formulára, ktorý je priložený k tomuto rozhodnutiu, súdnemu orgánu vo vykonávajúcej krajine s cieľom požiadať o výkon príkazu.
 • Vykonávajúca krajina musí uznať príkaz bez ďalších formalít a prijať potrebné kroky na jeho okamžitý výkon.

Neuznanie a nevykonanie

Výkon príkazu môže byť zamietnutý, ak sa neposkytne osvedčenie, je nekompletné alebo jednoznačne nesúvisí s príkazom. Výkon môže byť zamietnutý v niekoľkých ďalších situáciách, napr. ak:

 • by výkon bol proti pravidlám na ochranu občanov pred tým, aby boli dvakrát stíhaní za ten istý trestný čin;
 • príkaz nie je trestný čin vo vykonávajúcej krajine;
 • podľa práva vykonávajúcej krajiny existuje imunita alebo výsada, ktorá bráni výkonu príkazu na konfiškáciu majetku;
 • podľa práva vykonávajúcej krajiny sa trestný čin považuje za spáchaný celkom alebo čiastočne na jej území;
 • trestný čin nebol spáchaný na území štátu pôvodu a podľa práva vykonávajúceho štátu sa to nepovažuje za dôvody na začatie právneho konania.

Odklad výkonu

Výkon môže byť v niektorých prípadoch odložený, a to ak:

 • by mohol narušiť prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu;
 • je majetok už predmetom konania o konfiškácii vo vykonávajúcej krajine;
 • príkaz alebo časť príkazu treba preložiť.

Zainteresované strany

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby akákoľvek zainteresovaná strana vrátane oprávnených tretích strán mali právne opravné prostriedky voči uznaniu a výkonu príkazu na konfiškáciu v záujme zachovania ich práv.

ODKEDY SA RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 24. novembra 2006. Krajiny EÚ ho mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 24. novembra 2008.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 59 – 78)

Následné zmeny rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 45 – 55)

Pozri konsolidované znenie.

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade na základe článku 22 rámcového rozhodnutia Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu [KOM(2010) 428 v konečnom znení z 23. augusta 2010]

Posledná aktualizácia 07.12.2016

Top